Povezave:

Podatki o vrednostih nepremičnin javni

SURS: indeksi vrednosti gradbenih del

GURS objavila četrtletno poročilo o trgu nepremičnin


Prodajam nepremičnino: tako se legalno izognete plačilu davka

 Prodajalca lahko doletita dve obdavčitvi ali pa nobena.

 LJUBLJANA – Cene nepremičnin so v zadnjih letih krepko poskočile, zaradi česar mnogi razmišljajo o prodaji. Tisti, ki so kupovali v krizi, zato utegnejo ustvariti precej velike dobičke, ki pa jih bodo morali deliti z državo.

Torej, če razmišljate o prodaji nepremičnine, se morate zavedati, da je treba ob prodaji običajno poravnati:

– davek na promet z nepremičninami (v 15 dneh po sklenitvi pogodbe je treba vložiti napoved pri finančnem uradu, na območju katerega leži nepremičnina; POZOR: po navadi ga plača prodajalec, a se lahko s kupcem drugače dogovorita v kupoprodajni pogodbi) in 
– dohodnino od dobička iz kapitala (ta lahko odpade – več o tem v nadaljevanju, sicer pa je tudi tega treba napovedati v 15 dneh po sklenitvi pogodbe pri katerem koli finančnem uradu).

Plačnik davka na promet nepremičnin je običajno prodajalec. Lahko pa je tudi drugače, če se tako prodajalec in kupec dogovorita v kupoprodajni pogodbi.


Prvi davek znaša dva odstotka od vrednosti nepremičnine (primer: 100.000 evrov x 0,02 = 2000 evrov), medtem ko se pri dohodnini od dobička iz kapitala obdavčitev vsakih pet let lastništva zmanjša:

– do pet let = 25-odstotna obdavčitev,
– od 5 do 10 let = 15-odstotna,
– od 10 do 15 let = 10-odstotna,
– od 15 do 20 let = 5-odstotna,
– nad 20 let = davka se ne plača.

Naj poudarimo, da se obdavči le dobiček, torej razlika med prodajno in nabavno ceno. Finančna uprava izpostavlja še, da se davčna osnova zniža za en odstotek normiranih stroškov, za plačani davek na promet nepremičnin ali davek na dediščine in darila ter za dejanske stroške, ki jih je zavezanec imel zaradi vlaganja v obnovo nepremičnine, kar zavezanec dokazuje z računi (shranjujte jih!). Sledi izdaja odločbe.
 

Kdaj davek odpade
Pri dohodnini od dobička iz kapitala obstaja izjema: če prodajate stanovanje ali stanovanjsko hišo (ki ima največ dve stanovanji, s pripadajočim zemljiščem), kjer ste imeli stalno prebivališče in ste ga imeli v lasti ter ste tam dejansko bivali vsaj zadnja tri leta pred prodajo, se dohodnine od dobička iz kapitala ne plača.  

Vir: SLOVENSKE NOVICE jan.2019


 Nove spremembe na področju nepremičnin 

GURS opozarja lastnike, naj si čimprej uredijo podatke o svojih nepremičninah. Predvidene so globe. 

Z 22. februarjem so začele veljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A), katerega cilj je ureditev evidentiranja in spreminjanja podatkov o zemljiščih, stavbah in delih stavb v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin, ki se je zaznala kot pomanjkljiva ali neustrezna zlasti z vidika izvajanja sistema množičnega vrednotenja nepremičnin. 

Nekatere določbe zakona so se začele uporabljati z 22. februarjem, medtem ko bodo nekatere stopile v veljavo šele novembra letos ali pa prihodnje leto. Geodetska uprava RS (GURS) priporoča lastnikom, naj čim prej uredijo vse podatke. Med podatki, ki jih je treba uskladiti čim prej, so podatki o etažni lastnini. Ureditev etažne lastnine se izvede na zemljiško-knjižnem sodišču ob pomoči notarjev, odvetnikov. 

Večina drugih določb se bo pričela uporabljati 22. novembra letos, med njimi na primer lokacijska izboljšava zemljiškega katastra, spremenjen način vodenja podatkov registra nepremičnin in lastnikov, ki so vpisani le v register nepremičnin. Določbe glede spremenjene ureditve dejanske rabe zemljišč se bodo začele uporabljati 1. junija 2019. Upravljavci matičnih baz podatkov o dejanskih rabah zemljišč bodo podatke posredovali GURS, ki bo podatke prepisal do parcele natančno. 

Za pravilnost in popolnost evidentiranih podatkov so odgovorni lastniki. Lastniki morajo posredovati podatke o vseh novih stavbah in spremembe podatkov na  GURS. 

Kaj morajo lastniki narediti? 

1. Lastniki naj uredijo meje svojih parcel. Elaborat ureditve meje parcel izdela geodetsko podjetje, ki izdela tudi elaborat lokacijske izboljšave. ZEN-A vpeljuje novo geodetsko storitev "lokacijska izboljšava podatkov zemljiškega katastra", preko katere bo lahko lastnik - ali druge zainteresirane osebe - sam naročil izboljšanje lokacijske natančnosti parcel na določenem območju. 

2. Lastniki naj pravočasno vpišejo stavbe v kataster stavb. Elaborat za vpis izdela geodetsko podjetje ali projektant. V vseh stavbah, zgrajenih po 1. januarju 2003, ki 31. maja 2021 ne bodo vpisane v kataster stavb, se bodo deli stavb združili v en del stavbe. Lastnikom stavb z več deli GURS priporoča pravočasen vpis stavbe v kataster stavb in nato ureditev etažne lastnine v zemljiški knjigi. Vsi bistveni podatki o stavbah se bodo po 22. novembru 2018 lahko spreminjali le z elaboratom za vpis celotne stavbe v kataster stavb. 

3. Lastniki naj na GURS posredujejo podatke o vseh novih stavbah in spremembe podatkov. Spremembe ZEN-A določajo, da bo lahko lastnik katastrske podatke spreminjal le z vpisom stavbe, ki je bila vpisana le v register nepremičnin, v kataster stavb. V ta namen bo moral naročiti elaborat, ki ga izdela geodetsko podjetje ali projektant.

Pomembno je, da je lastnik v zemljiški knjigi vpisan z EMŠO in ne le samo z imenom in priimkom. Poočitev (pomožni vpis) podatkov o lastniku se ob predložitvi osebnega dokumenta izvede na najbližjem zemljiškoknjižnem sodišču. 

Ustrezno uredite pomembne podatke 

GURS lastnikom svetuje, da naj bodo pozorni predvsem na bistvene podatke za stavbo, in sicer: naslov stavbe, parcele, na katerih stoji stavba, površina zemljišča pod stavbo, število etaž, številka pritlične etaže elektrika, kanalizacija, vodovod, leto izgradnje stavbe, leto obnove fasade, leto obnove strehe, material nosilne konstrukcije, plin, tip stavbe. Te podatke je treba na GURS ali preko aplikacije spreminjanje podatkov registra nepremičnin ustrezno urediti, če ne izkazujejo stanja na terenu. Dostop do aplikacije in navodila, kako urejati podatke je na spletni strani GURS. 

Bistveni podatki za del stavbe so: dejanska raba dela stavbe, dvigalo, lega dela stavbe v stavbi, leto obnove instalacij, leto obnove oken, naslov dela stavbe, vrste in površine prostorov dela stavbe, površina dela stavbe, uporabna površina, številka etaže, številka nadstropja, številka stanovanja ali poslovnega prostora, upravljavec, upravnik. Za rezervoarje in silose se bo vodil tudi podatek o volumnu. 

GURS bo podatke preverjal s pomočjo avtomatske prepoznave novih in spremenjenih stavb preko aeroposnetkov, terenskih ogledov in dosegljivih uradnih baz podatkov. Na podlagi teh podatkov bodo lastnike pozvali k popravi podatkov, kar GURS izvaja v okviru svojih kadrovskih zmožnosti. 

NOVI ZAKONV katerih primerih boste lahko legalizirali črno gradnjo

Takšne bodo globe 

Zakon predvideva tudi prekrškovne določbe. V primeru neevidentiranja stavbe v katastru stavb je globa za posameznike od 300 do 1.500 evrov, v primeru neevidentiranja sprememb pa od 100 do 700 evrov. Globe v povezavi s posredovanjem vprašalnika registra nepremičnin so za posameznika od 100 do 500 evrov. Določena so tudi širša pooblastila geodetskega inšpektorja za zagotavljale učinkovitejšega nadzora nad izvajanjem zakona. 

VIR: zurnal24.si , marec 2018


Veljati je začel zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin

VIR: 24ur.com

Novi zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki naj bi odpravil pomanjkljivosti glede zakonske opredelitve sistema vrednotenja in pravne varnosti lastnikov nepremičnin, je stopil v veljavo. Lastniki bodo predvidoma po 1. avgustu 2019 prejeli obvestila o novih vrednostih in lahko začeli uveljavljati posebne okoliščine.

Sistem množičnega vrednotenja so po navedbah ministrstva za finance prenovili, da bi pred novim splošnim vrednotenjem nepremičnin odpraviti pomanjkljivosti v prejšnjem zakonu, na katere je leta 2013 opozorilo ustavno sodišče.

Novi zakon tako določneje opredeljuje sistem vrednotenja, tako da bo vrednosti mogoče uporabiti tudi za potrebe obdavčenja. Zakon po navedbah ministrstva merila določa v tolikšnem obsegu, da je zadoščeno zahtevam ustave, hkrati pa naj bi bila ta določitev dovolj prožna, da se bo lahko pri vrednotenju sledilo spremembam na nepremičninskem trgu. Cilj je dobiti vrednosti, ki bodo čim boljši približek realnim tržnim vrednostim.

Novi zakon bo tudi omogočil sodelovanje javnosti v postopkih oblikovanja modelov vrednotenja, in sicer prek javnih razgrnitev predlogov modelov po občinah, poleg tega bo lastnikom zagotovil pravno varnost. Lastniki bodo lahko tako ugovarjali pripisani posplošeni vrednosti nepremičnine, in sicer z dokazovanjem posebnih okoliščin, ki jih siceršnje vrednotenje ne bo zajelo.

Geodetska uprava bo letos spomladi s strokovno javnostjo in tudi z občinami začela usklajevati nove modele vrednotenja. Javna razgrnitev predlogov modelov, pri kateri bo s pripombami lahko sodelovala tudi splošna javnost, pa naj bi bila jeseni.

Po oblikovanju modelov bo sledilo novo generalno vrednotenje nepremičnin v države, nove posplošene tržne vrednosti naj bi bile na voljo 1. avgusta prihodnje leto.

S tem datumom se bo začel uporabljati tudi del zakona, ki opredeljuje uveljavljanje posebnih okoliščin. Najpogostejše posebne okoliščine bodo predvidene v pravilniku o izvajanju zakona. Če se bo lastnik strinjal s predvidenim vplivom določene posebne okoliščine na vrednost nepremičnine, bo ta postopek enostaven.

Lahko pa bo lastnik dokazoval tudi drugačen vpliv posebne okoliščine ali kakšno drugo posebno okoliščino, ki v pravilniku ne bo predvidena. V tem primeru bo moral na svoje stroške predložiti tudi posamično cenitev, o tem pa bo presojala strokovna komisija.


Vam posrednik ne dovoli ogleda nepremičnine, dokler ne podpišete pogodbe z njim?

Ministrstvo za okolje in prostor je v vladni postopek poslalo predlog novega zakona o nepremičninskem posredovanju. Po predlogu višina provizije pri poslih med podjetji ne bo več omejena, bo pa omejitev ostala pri poslovanju s potrošniki. Med novostmi bo tudi možnost ekskluzivnega posredovanja.

Ministrstvo med razlogi za novi zakon navaja ugotovitev, da je varovanje interesa potrošnikov še vedno nezadostno, poleg tega je pravna varnost tako potrošnikov kot tudi nepremičninskih družb pomanjkljiva oz. nezadostna, kaže predlog zakona, objavljen med vladnimi gradivi.

Pri izvajanju veljavnega zakona se je po navedbah ministrstva pojavilo največ težav glede spoštovanja pravil za varno in skrbno poslovanje nepremičninskih družb, ki se nanašajo predvsem na ugotavljanje in seznanjanje naročnikov s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine.

Dvojno obračunavanje plačila za posredovanje? Delovanje brez licence?

Ministrstvo je na podlagi odzivov potrošnikov zaznalo težave zaradi dvojnega obračunavanje plačila za posredovanje, opravljanja poslov posredovanja brez licence, vsiljevanja pogodbe o posredovanju tretji osebi, pogojevanja ogleda nepremičnine s sklenitvijo pogodbe o posredovanju, težav pri zastopanju pri prodaji nepremičnin investitorja prek posredniških družb, oglaševanja, dajanja lažnih podatkov o zavarovanju odgovornosti nepremičninskih družb, zaračunavanja dejanskih stroškov, ko pogodba o nepremičnini ni sklenjena, ter trajanja in odpovedi pogodbe o posredovanju.

Na to je opozoril tudi tržni inšpektorat, ki zaznava še težave pri seznanjanju potrošnikov glede dejanskega in pravnega stanja nepremičnine in glede neprimerne zakonsko določene višine glob za prekrške nepremičninskih družb.

Največ štiri odstotke od pogodbene cene

Po predlogu bo za potrošnike plačilo za posredovanje tako kot sedaj regulirano in bo v primeru nakupa in prodaje znašalo največ štiri odstotke od pogodbene cene. Omejitev po predlogu - tako kot v veljavnem zakonu - ne bo veljala, ko bo pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 evrov. Plačilo provizije bo moralo biti po novem urejeno s pisno pogodbo. Ko bo dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki, se bo znesek plačila za posredovanje razdelil. Pogodbena določila, ki bi bila v nasprotju s temi določbami, bodo nična.

Ne bo pa predvidoma več omejitve provizije za pogodbe, ki jih sklepajo gospodarske družbe med seboj. S tem bodo na tem področju omogočili svobodno gospodarsko pobudo. Za te pogodbe bodo veljala pravila obligacijskega prava.

Zakon bo po predlogu opredelil vsebino pogodbe o posredovanju, trajanje pogodbe in vsebino splošnih pogojev.

To so pogoji za opravljanje posredništva

Zakon bo določal pogoje za nepremičninske družbe in za nepremičninske posrednike. Družba bo morala za opravljanje poslov posredovanja izpolnjevati tri pogoje, in sicer bo morala imeti registrirano dejavnost posredništva v prometu z nepremičninami, zaposlenega najmanj enega nepremičninskega posrednika in sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo.

Dovoljenje za opravljanje poslov posredovanja pa bo lahko pridobil posameznik, ki bo imel dokazilo o strokovni usposobljenosti in ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje, gospodarstvo, pravni promet, življenje in telo, spolno nedotakljivost ali javni red in mir. Za izdajo in odvzem dovoljenja za posrednike bodo pristojne upravne enote.

Investitor, ki bo gradil za trg, bo moral zagotoviti, da bodo prodajo zanj izvajale izvajali nepremičninski posredniki.

Zakon bo po novem predvidoma opredelil ekskluzivno posredovanje. S tem želijo zagotoviti varstvo v primeru t. i. vsiljenih pogodb, ko nepremičninska družba, ki ima sklenjeno pogodbo o posredovanju, tretjih oseb, z izoblikovanim povpraševanjem o konkretni nepremičnini na podlagi odziva na oglas ali ponudbo, ne bo smela nagovarjati k sklenitvi pogodbe o posredovanju ali pogojevati ogleda nepremičnine s sklenitvijo takšne pogodbe.

Z ekskluzivno pogodbo se bo naročnik zavezal, da z drugimi posredniki za isto nepremičnino ne bo sklepal posredniških pogodb, lahko pa bo sam prišel v stik s tretjimi osebami in z njimi sklenil pogodbo v zvezi z nepremičnino (jo npr. prodal, dal v najem ali v zakup).

Zakon bo predlogu dogovor o trajanju pogodbe o posredovanju prepuščal strankama; če pa se ti ne bosta dogovorili, za koliko časa sklepata pogodbo, bo trajanje omejeno na devet mesecev. Zakon pa bo posebej omejil trajanje ekskluzivne pogodbe, in sicer na šest mesecev.

Predlog nekatere globe določa na novo, predvidena je tudi uvedba nekaterih novih prekrškov, ki bodo sledili novostim v zakonu, inšpektorji bodo lahko globe izrekali v razponu.


Sobodajalci, kdaj lahko oglašujete oddajanje nepremičnin?
Vir:Dominika Ahačič


  Prihaja čas poletnih dopustov in marsikdo razmišlja, da bi le v poletnih mesecih za kratek čas oddal kakšno sobo oziroma počitniško nastanitev v najem. Pa veste, kakšne obveznosti imajo sobodajalci? Občasno se lahko s sobodajalstvom ukvarjajo tudi fizične osebe, ki dejavnosti ne opravljajo kot samostojni podjetniki. Skladno z Zakonom o gostinstvu so sobodajalci fizične osebe, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo le občasno, skupno pa ne več kot pet mesecev v koledarskem letu. Poleg tega morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije, gostom pa smejo nuditi do 15 ležišč.

Sobodajalci torej lahko začnejo opravljati dejavnost šele po tem, ko so vpisani v Poslovni register Slovenije. Prijavo se vloži osebno ali po pošti Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Finančna uprava RS (FURS) pri tem opozarja vse fizične osebe, ki so oziroma bodo občasni sobodajalci, da je nedovoljeno oglaševanje oddajanja nepremičnin v najem, če niso registrirani kot sobodajalci oziroma vpisani v Poslovni register Slovenije.

Kdaj lahko sobodajalci oglašujejo svoje storitve?

Z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) je prepovedano vsakršno oglaševanje dela na črno, nedovoljene dejavnosti in zaposlovanja na črno.
Povedano drugače, če se prepoveduje določene aktivnosti, ki niso ustrezno regulirane, tudi ni mogoče dopustiti reklamiranja prepovedanega. Prepovedano je torej vsakršno oglaševanje dejavnosti ali storitve, ki je pravna oseba, tuji pravni subjekt ali samozaposlena oseba nima vpisane v register ali v temeljni akt. Oglaševanje je prepovedano tudi za posameznike, če opravljajo dejavnost ali delo in niso vpisani ali priglašeni. Torej sobodajalci ne smejo oglaševati oddajanja nepremičnin v najem, če niso ustrezno registrirani. In to tudi v primeru, da nepremičnino oddajajo v najem le občasno.

Na FURS še dodajajo, da je oglaševalska organizacija vsaka pravna oseba, tuj pravni subjekt, samozaposlena oseba ali oseba s kako drugače urejenim statusom, ki se ukvarja z izdelavo oglasnih sporočil, distribucijo oglasnih sporočil oziroma omogočanjem objave oglasnih sporočil. Sem torej spadata tudi priljubljena portala Booking in Airbnb, ki jih sobodajalci pogosto uporabljajo.

Katera dovoljenja rabite za sobodajalstvo?

Je sobodajalstvo dejavnost, ki jo opravljate le občasno, torej ne več kot pet mesecev v koledarskem letu? Fizične osebe, ki se ukvarjajo s sobodajalstvom in niso fizične osebe, ki dejavnost (sobodajalstvo) opravljajo kot samostojni podjetniki posamezniki, lahko to dejavnost opravljajo največ pet mesecev v koledarskem letu in nudijo največ 15 ležišč. Poleg tega morajo biti vpisane v Poslovni register Slovenije. Če oddajate nepremičnine v turistične namene oziroma nudite nastanitev, morate imeti naslednje dokumente in pogoje:

• Dokazilo o lastninski ali razpolagalni pravici stanovanja ali počitniške hiše, kjer se opravlja gostinska dejavnost (izpisek iz zemljiške knjige ali overjeno kupoprodajno pogodbo, s katero dokazuje lastninsko pravico, sklep o dedovanju, darilna pogodba). Če še niste vpisani kot lastnik v zemljiški knjigi, morate izkazovati pravico razpolaganja s stanovanjem ali počitniško hišo (z najemno pogodbo, s podnajemno pogodbo).
• Uporabno dovoljenje (za stanovanjske prostore), če nameravate opravljati gostinsko dejavnost kot sobodajalec v stanovanjskih prostorih, zgrajenih pred 31. decembrom 1967; enostanovanjski stavbi, zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja (do 1. januarja 2003) in evidentirani v zemljiškem katastru; stanovanju v etažni lastnini, rekonstruiranem na podlagi gradbenega dovoljenja (do 1. januarja 2003) ali na podlagi priglasitve (pred 9. novembrom 1996 uporabno dovoljenja lahko nadomešča potrdilo o obstoju uporabnega dovoljenja po samem zakonu) ali drugo dokazilo, da gre za take prostore.
• V primeru večstanovanjskega objekta morate kot nosilec dejavnosti pridobiti soglasja vseh solastnikov večstanovanjskega objekta, torej lastnikov preostalih stanovanj.
• Splošni pogoji (požarni red, varnost inštalacij …)
• Posebni pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti, predpisane s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (ti se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave, zunanje površine objekta ali nastanitve in storitve).
• Ureditev stanovanja v skladu s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov (ti določajo minimalne vrste in površine nastanitvenih prostorov, standarde opremljenosti in storitev glede na kategorijo).

Davčno potrjevanje računov za sobodajalce v nekaterih primerih ni obvezno

Davčno potrjevanje računov za sobodajalce je obvezno, če ti za svoje storitve prejema gotovinska plačila. Sobodajalci namreč morajo voditi poslovne knjige in izdajati račune, ne glede na to, ali so oproščeni plačila DDV, ker ne presegajo praga za vstop v sistem DDV.

Kdaj je davčno potrjevanje računov za sobodajalce neobvezno?

Vendar pa, če sobodajalec ne izpolnjuje vseh treh pogojev za davčno potrjevanje računov (npr. ne prejema gotovinskih plačil), mu davčne blagajne ni potrebno uporabljati.
Negotovinsko plačilo običajno prejemajo sobodajalci, ki sprejemajo turiste, ki nočitve plačujejo agenciji oziroma posredniku. V tem primeru sobodajalec na podlagi voucherjev svoje storitve zaračuna agenciji, ki mu račune plača na transakcijski račun. To je negotovinsko plačilo, zato uporaba davčnih blagajn oziroma davčno potrjevanje računov pri takih plačilih ni obvezna. Na Finančni upravi RS dodajo, da tudi računi, ki jih sobodajalec izda turistom za turistično takso, prav tako niso predmet davčnega potrjevanja računov. To velja tudi v primeru, ko turisti turistično takso plačajo v gotovini. V skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma morajo sobodajalci, ki sprejemajo turiste za prenočevanje, pobirati turistično takso v imenu in za račun občine. V primeru turistične takse torej ne gre za dobavo blaga in storitev, ki bi jo zavezanec opravil turistu, ampak takso pobirajo v imenu in za račun občine.

Kaj je dejavnost nastanitve gostov?

Po Zakonu o gostinstvu je dejavnost nastanitve gostov, ki jo fizične osebe opravljajo kot sobodajalci, opredeljena kot gostinska dejavnost, zato se dohodek sobodajalcev obravnava kot dohodek iz dejavnosti in ne kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem.

Davčno potrjevanje računov obvezno za nazaj!

Na Finančni upravi RS opozarjajo, da morajo zavezanci račune, ki niso bili posredovani v davčno potrjevanje računov zaradi nepravočasne nadgradnje programske opreme, naknadno posredovati v potrjevanje.pojasnjujejo na Fursu, bodo morali zavezanci »zaradi zahtev spletnega servisa FURS za potrjevanje računov pred pošiljanjem takšnih računov v potrjevanje manjkajoče podatke tehnično dodati«. Zavezanec bo te podatke moral dodati zato, da bo lahko podatke o računih preko spletnega servisa za potrjevanje računov posredoval na finančno upravo. Kako se v datoteko dodajo manjkajoči podatki, ki jih originalno izdani računi niso vsebovali, si lahko preberete tukaj.
Zavezanec naknadno dodeljene EOR oznake ne sme vpisovati na račun, prav tako pa ne sme na račun vpisovati ZOI oznake, ki je bila naknadno izračunana iz podatkov o računu, ki so bili poslani v potrjevanje. Kot pojasnjujejo na Fursu, bodo poslanim računom EOR oznako dodelili sami, zavezanci pa račun ohranijo takšnega, kot so ga izdali kupcu.

Pred pošiljanjem podatkov v potrjevanje mora zavezanec dopolniti tudi interni akt. V njem navede nove oznake elektronskim naprav, ki se bodo uporabile za namene naknadnega potrjevanja podatkov o računih, ki niso bili izdani v skladu z zakonom.
V internem aktu mora zavezanec opisati tudi način dodeljevanja trodelnih številk računom, kjer z navedbo izrecno določi, da se številčenje uporablja zgolj za naknadno potrjevanje podatkov o računih, ki niso bili izdani v skladu z zakonom.
‘Klasični’ računi se razlikujejo od davčno potrjenih računov
Od 2. januarja letos je za zavezance postalo davčno potrjevanje računov obvezno, od takrat pa velja, da morajo vsi zavezanci, ki uporabljajo gotovinsko poslovanje, uporabljati davčne blagajne.

Na Fursu pojasnjujejo, da obstaja razlika med davčno potrjenimi računi in t. i. klasičnimi računi. Ti so bili izdani preko programske opreme oziroma elektronske naprave, ki ne omogoča davčnega potrjevanja, zato tovrstni računi ne vsebujejo določenih podatkov. V skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov, morajo računi od 2. januarja vsebovati naslednje podatke:
• EOR oznako,
• ZOI kodo,
• podatek o fizični osebi, ki je izdala račun,
• čas izdaje račune.

Račun, ki ni davčno potrjen, ni po predpisu zakona!
Kot je predpisano v zakonu, pa klasičen račun oziroma račun, ki ga oseba ni izdala s primerno programsko opremo, tako ne bo sestavljen iz:
• oznake poslovnega prostora,
• oznake elektronske naprave,
• zaporedne številke račune.

Skupni imenovalnik zavezancev? Davčno potrjevanje računov in davčne blagajne
Po podatkih finančne uprave je do sedaj polovica zavezancev pričela z uporabo davčnih blagajn (37.840), nekaj več (47.524) pa jih je prevzelo namenska digitalna potrdila, brez katerih je davčno potrjevanje računov onemogočeno.

Sobodajalci niso podjetniki in ugodnosti ob prvem odprtju s. p. ne izgubijo!

Če ste sobodajalec, to ne pomeni, da ste podjetnik, temveč ste v register vpisani kot fizična oseba, kar posledično pomeni, da vam ugodnosti ob prvem odprtju s. p. še vedno pripadajo in jih ne izgubite. Iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) so nam potrdili, da se za sobodajalca ne šteje, da je že bil vpisan kot fizična oseba v registru podjetij. To pomeni, da samostojni podjetnik lahko uveljavlja ugodnosti ob prvem odprtju s. p.; 1. leto poslovanja 50 odstotkov nižje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in drugo leto poslovanja 30 odstotkov nižje taiste prispevke znotraj socialnih prispevkov.
Preverite vse spremembe za sobodajalce in v kolikšnem času po prihodu gostov jih morate prijaviti!
Pisali smo že o tem, da je to ugodnost, ki vam pripada izključno in le ob prvem odprtju s. p. oziroma ob prvem vpisu v PRS. Za ponovno odprtje s. p. se, če s. p. denimo zaprete, lahko sicer odločite kadarkoli, a takrat vam ugodnosti ne bodo več pripadale.

Kako s tem seznaniti ZPIZ?

Zagotovo vas bo na tem mestu zanimalo tudi, kako ZPIZ obvestiti, da imate pravico do nižjih pokojninskih prispevkov? Po plačilu prispevkov za socialno zavarovanje morate podjetniki oddati OPSVZ obrazec na FURS (npr. ob prvem plačilu prispevkov po ustanovitvi s. p.), na tem obrazcu pa morate označiti, da uveljavljate znižane prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.


Slovenec vse raje posega po stanovanjskem posojilu

Vir:Finance Live, Jure Ugovšek  

Slovenski kupci nepremičnin s pridom izkoriščajo ugodne pogoje za financiranje nakupov stanovanj in gradenj. Obseg posojil raste iz meseca v mesec, obrestne mere pa so vse nižje. Vsaj drugo se bo po prepričanju prvega med evropskimi centralnimi bančniki nadaljevalo. V danih razmerah sporočamo, kako ugodne pogoje se da izpogajati v domačih bankah ter kako to doseči.

Ključne evrske obrestne mere bodo daljše obdobje ostale na sedanji ali še nižji ravni, je v četrtkovem govoru še enkrat poudaril Mario Draghi, guverner Evropske centralne banke (ECB). Pod njegovim vodstvom, na tem položaju je od novembra 2011, je ECB z znižanjem ključnih obrestnih mer – deloma pa tudi programi odkupov obveznic ter zalaganjem bank s poceni denarjem – pospremila šestmesečni EURIBOR z 1,8 odstotka v negativno območje (po zadnjih podatkih minus 0,21 odstotka).

To je pocenilo odplačevanje starih posojil ter tudi najemanje novih. Efektivna obrestna mera (torej obrestna mera, skupaj s stroški posojila) za sklenjena stanovanjska posojila gospodinjstev se je v obravnavanem petletnem obdobju v slovenskem bančnem prostoru znižala s 4,2 na rekordno nizkih 2,57 odstotka avgusta letos. Sodeč po trendu zniževanja obrestnih mer in veliki konkurenci na slovenskem bančnem trgu, ne bi bili presenečeni nad nadaljnjim upadanjem stroškov financiranja novoizdanega dolga za nakup stanovanja.

Rast posojil posledica nizkih obresti in ugodnih nepremičnin

Statistika Banke Slovenije (BS) potrjuje pojasnila bank za septembrske Moje finance, ko so skoraj vse zaznavale rast povpraševanja po stanovanjskih posojilih. Na letni ravni se je obseg stanovanjskih posojil povečal za tri odstotke, na rekordnih 5,6 milijarde evrov. To je približno dvakrat več kot v začetku krize. Rast tovrstnih posojil v BS v junijskem poročilu o finančni stabilnosti pripišejo »majhni zadolženosti gospodinjstev, nizkim obrestnim meram in ugodnim cenam nepremičnin«.vanjsko posojilo za odplačilo posojila

Po pojasnilih bank je najpogostejši namen posojila nakup nepremičnine, temu sledijo gradnja, prenova, porablja pa se tudi za refinanciranje starega stanovanjskega posojila. Posamezniki, ki so pred časom po manj ugodnih pogojih najeli posojilo, so si namreč izračunali, da se jim bolj splača najeti novo posojilo pri drugi banki ter poplačati starega. Ob takšnem dogajanju je na novo odobrenih za 1,1 milijarde posojil, kar je skoraj za petino več kot v istem obdobju lani, treba jemati z zadržkom. Novih posojil za financiranje gospodinjskih nepremičnin je bilo največ po letu 2011, odkar je na voljo primerljiva statistika.

Potrošniških posojil spet več

Po letih upadanja obsega potrošniških posojil se tovrstno financiranje znova prebuja. Letos se je obseg takšnih posojil v avgustu povečal za skoraj dva odstotka, medtem ko se je lani zmanjšal za 3,5 odstotka. Gre predvsem za financiranje nakupov avtomobilov, je pa povpraševanje po njih odvisno tudi od uporabe substituta: lizinškega financiranja. Nekatere avtohiše namreč z akcijami spodbujajo tovrstno financiranje z namenom prikrivanja popustov, saj se bojijo, da bi z zniževanjem osnovne cene uničevale znamko.

Fiksne obrestne mere vse bolj razširjene

Opaziti je rastoče zanimanje za posojila s fiksno obrestno mero. Pri potrošniških posojilih je takšnih 40 odstotkov (v istem obdobju lani je delež posojil s fiksno obrestno mero znašal 32 odstotkov), pri stanovanjskih pa 38 odstotkov (lani le 18 odstotkov). Ob tem povejmo, da je slovenski bančni sistem po deležu posojil z variabilno obrestno mero v evropskem merilu specifičen. V Nemčiji takšnih potrošniških posojil tako rekoč ne poznajo.


Kaj je dobro vedeti, preden se odločite za prodajo nepremičnine

Prodajalci nepremičnin se pogosto sprašujejo, kaj bi bilo pred prodajo še smiselno postoriti, da bi zanjo iztržili čim več, ter koliko in kaj je smiselno vložiti v prenovo, da jih na koncu ne bo bolela glava.

Lokacija je najpomembnejši adut, ki odločilno pripomore k uspešni prodaji nepremičnine v Sloveniji. Bolje je odšteti nekaj več za lokacijo in se nato postopoma lotiti obnove po željah kupca.

Ko lastniki nepremičnin vlagajo v izboljšave svojega doma, morajo razmisliti, kateri projekti bodo največ prispevali k vrednosti nepremičnine, ko pride čas za njeno prodajo. Preproste enačbe, kateri projekti bodo prinesli največ dodane vrednosti za vložen denar, ni. Vrednost je odvisna od več dejavnikov.

Lokacija, lokacija in še enkrat lokacija so najpomembnejši aduti, ki odločilno pripomorejo k uspešni prodaji nepremičnine v Sloveniji. Bolje je odšteti nekaj več za lokacijo in se nato postopoma lotiti obnove po željah kupca. A pomembni so tudi drugi dejavniki. "Lišpanje nepremičnine" pred prodajo je običajno ceneno, saj tega prodajalci ne počnejo zaradi sebe, temveč zato, da bi jo hitreje in lažje prodali.

"Prodajalcem se zelo redko posreči, da je hitra osvežitev nepremičnine potencialnim kupcem tudi všeč, zato jim tega ne priporočam. Z majhnimi popravki razlike v ceni ne bodo realizirali, torej se ne obrestuje," pojasnjuje direktorica nepremičninske družbe Inalbea.

Doda, da se absolutno pričakuje, da je nepremičnina pospravljena, morda prepleskana, za kaj več pa ni potrebe.

V nekaterih primerih je nujno vložiti nekaj več

Drugačna situacijo Mavčeva opisuje pri prodaji nedokončanih nepremičnin, ki še nimajo ometanih sten in položenih tal.

"Tega se kupci ustrašijo, saj si ne znajo predstavljati končnega stanja. V takšnih primerih naj prodajalci objekt raje dokončajo," svetuje nepremičninska strokovnjakinja.

Podobno velja pri prodaji starejših in slabo vzdrževanih garsonjer, saj njihovi kupci običajno težko zberejo denar še za njihovo obnovo.

Mavčeva odsvetuje, da bi se prodajalci hiš zaradi pričakovane višje kupnine lotili gradnje bazena, vrt zasadili z angleško travo ali v notranjosti položili drage talne obloge, kot to na primer počno v ZDA.

Bazen je izjemno drag za vzdrževanje in lahko celo nevaren za družine z majhnimi otroki, kar bo nekatere kupce odvrnilo od nakupa.

Bazen je na primer izjemno drag za vzdrževanje in lahko celo nevaren za družine z majhnimi otroki, kar bo nekatere kupce odvrnilo od nakupa. Prav tako je za naše podnebje premalo izkoriščen, da bi se naložba obrestovala.

Vzdrževanje vzorno urejenega vrta pa zahteva celega človeka, kar si ob današnjem hitrem življenjskem ritmu lahko privoščijo le redki. Drugim preostane le še najem vrtnarja.

Premislite, kje boste gradili svojo sanjsko hišo

"Za realno ceno je nemogoče prodati prestižno hišo v naselju, ki to ni, saj ne spada v takšno okolje, zaradi neprimerne infrastrukture pa se ne more prodati," našteje Mavčeva.

Če v naselju stojijo hiše, vredne nekaj sto tisoč evrov, je iluzorno pričakovati, da bo tja zašel kupec, ki nepremičnino kupuje za milijon evrov. Danes je ob gradnji hiše nujno tudi razmisliti, kako in za koliko bomo nepremičnino morda nekoč prodali.

Danes je ob gradnji hiše nujno razmisliti, kako in za koliko bomo nepremičnino morda nekoč prodali.

"Na Rakovi jelši v Ljubljani prodajam lepo urejeno hišo. Čim strankam po telefonu povem naslov, slušalko odložijo," ponazori.

Nakup nepremičnine še zdaleč ni konec investicije

Po nekaterih izračunih nakup nepremičnine predstavlja približno polovico zneska, ki ga je treba v naslednjih 30 letih zaradi stroškov vzdrževanja in obratovanja vložiti vanjo, če želimo ohranjati njeno realno vrednost.

"Tega se Slovenci premalo zavedajo, saj v nepremičnine absolutno vlagajo premalo. Da je res tako, spoznavam ob povpraševanjih tujcev, ki si želijo v Sloveniji ustvariti dom in na ogledih pogosto naletijo na slabo vzdrževane objekte," pove Mavčeva.

Nepremičnina mora biti ob prodaji pospravljena, morda prepleskana, za kaj več pa ni potrebe.

To je tudi odgovor, zakaj je v tujini bistveno bolj razvit najemniški trg. Lastništvo nepremičnine namreč s seboj prinaša obveznosti, predvsem finančne. Po eni strani lastništvo nepremičnine predstavlja nekakšen luksuz, priznava Mavčeva.

Slovenci se zakreditirajo do vratu, zato jim za vzdrževanje zmanjka denarja

V Sloveniji pa večina ljudi najemništvo dojema kot metanje denarja skozi okna in si raje pri banki izposodijo maksimalen znesek denarja, ki so ga še sposobni odplačevati.

"Ko je treba investirati v novo streho, pa jih zagrabi panika, saj nimajo na razpolago 20 tisočakov ali več. Podobno se dogaja v večstanovanjskih blokih, kjer ob večjih investicijah nihče od stanovalcev nima denarja. Še dobro, da smo v ta namen uvedli rezervni sklad," pojasnjuje Mavčeva.

Slovenci v nepremičnine vlagajo premalo, zato so številne hiše iz 70. in 80. let potrebne nujne temeljite prenove.

Poudarja še, da je treba nepremičnino kupiti v skladu s svojimi možnostmi. V Sloveniji je v nasprotju s tujino zelo malo lastnikov hiš z bazenom in angleško travo na vrtu, ki si za njuno vzdrževanje lahko privoščijo plačanega človeka.

"Če ga nimajo, sami pa za ta opravila nimajo časa ali ne znajo, pa hiša deluje zanemarjeno," še sklene.

Vir: Şiol.net


 

V javni obravnavi tudi Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin

Vir:,

Ministrstvo za finance (MF) je v javno obravnavo posredovalo nov Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN), ki natančneje določa modele vrednotenja nepremičnin, na novo ureja predvsem sodelovanje lastnikov nepremičnin v fazi oblikovanja modelov vrednotenja ter ugovora na posplošeno tržno vrednost ob upoštevanju dokazanih posebnih okoliščin.

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin

Sistem pravne varnosti lastnikov se razdeli v dve fazi, eno vezano na postopek določanja modelov vrednotenja in drugo na postopek izračuna ter pripisa vrednosti. V prvi fazi se lastnikom nepremičnin ter splošno strokovni in laični javnosti omogoči v postopku javne razgrnitve, ki vključuje tudi javno razpravo, pregled in dajanje predlogov ter pripomb zoper predloge modelov vrednotenja (ki vključujejo tudi razdelitev Slovenije na vrednostne cone in vrednostne ravni). Po pregledu vseh pripomb ter upoštevanju utemeljenih, vlada modele vrednotenja potrdi s sprejemom uredbe. Sledi postopek izračuna in pripisa vrednosti. O vrednosti nepremičnine se lastnikom nepremičnin pošlje potrdilo, ki nima narave konkretnega pravnega akta.

Vpliv na posplošeno tržno ceno

Na posplošeno tržno vrednost lahko lastniki nepremičnin vplivajo tako, da podatke v javnih evidencah ažurno prilagajajo dejanskemu stanju nepremičnine. Po pripisu vrednosti pa se lastnikom omogoči postopek ugotavljanja posebnih okoliščin, s katerimi je mogoče posplošeno tržno vrednost povišati ali znižati. Lastnik nepremičnine posebno okoliščino dokazuje z dokazili, lahko tudi s predložitvijo ustrezne individualne cenitve. Glede na to, da gre pri presoji vpliva posebnih okoliščin za izredno specifično in zahtevno nalogo, se oblikuje posebna strokovna komisija vrednotenja, katere naloga je oblikovati strokovna mnenja kot pomoč pri odločanju organa druge stopnje v postopkih reševanja pritožb zoper odločitve o vplivu posebnih okoliščin.

Rezultat množičnega vrednotenja nepremičnin je modelno ocenjena tržna vrednost, ki mora zadovoljevati statistična merila kakovosti vrednotenja in se zato imenuje posplošena tržna vrednost.

Zakon je neskladen z Ustavo RS

Ob prodaji nepremičnin po nižji vrednosti od posplošene tržne vrednosti nepremičnin iz registra nepremičnin, se slednja ne bo več smela upoštevati za izračun osnove za obdavčitev oziroma kot davčna osnova v višini 80 odstotkov te vrednosti. Od 7. aprila 2016 zaradi odločitve Ustavnega sodišča Finančna uprava RS tako izračunane davčne osnove ne bo več smela uporabljati za izračun davka od prometa nepremičnin. Davčna osnova se bo po novem ugotavljala za vsak primer prodaje nepremičnine individualno.

ZMVN tako ni razveljavljen, je pa razglašen za neskladnega z Ustavo RS, kolikor se nanaša na množično vrednotenje nepremičnin zaradi obdavčenja nepremičnin. Očitki so leteli predvsem na modele vrednotenja, ki ne zadoščajo zahtevam načela zakonitosti, ker ne urejajo pravnega položaja zavezanca dovolj jasno in določno, na urejanje vprašanj, ki bi morala biti v izvirni pristojnosti zakonodajalca, prepuščajo podzakonskim aktom ter na ne zadostno pravno varstvo lastnikov nepremičnin, ki nimajo možnosti ugovora na posplošeno tržno vrednost.

Glavna cilja zakona sta, da se uredi zakonsko določenost sistema množičnega vrednotenja in nadgradi postopek sodelovanja lastnikov v fazi oblikovanja modelov vrednotenja ter ugovora na posplošeno tržno vrednost ob upoštevanju dokazanih posebnih okoliščin.

Upravnik večstanovanjske hiše je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je registriran za dejavnost upravljanja z nepremičninami in vpisan v register upravnikov večstanovanjskih stavb pri pristojnem organu- Register upravnikov vodi pristojna upravna enota oziroma organ mestne občine, na območju katere je večstanovanjska stavba- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 9/07 – odl. US, 18/07 – skl. US, 45/08 – ZVEtl in 57/08.).

 Povezava: http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Davki_in_carine/Predlogi_predpisov/2016-07-12_ZMVN_jav_razpr.pdf.


Izjava po 45. členu ZDDV-1 pri transakcijah nepremičnin: zdaj več časa

Pravni osebi, ki sta se dogovorili za nakup oziroma prodajo, najem, zakup ali leasing nepremičnine z pravico do izbire za obdavčitev transakcij v zvezi z nepremičninami (izjava po 45. členu ZDDV-1), bosta lahko odslej v skladu s spremenjenim Pravilnikom o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost na eDavke izjavo o koriščenju pravice oddali do zadnjega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek.

Do sedaj sta morali obe pravni osebi, ki sta se dogovorili za nakup oziroma prodajo oziroma najem, izjavo po 45. členu ZDDV-1 predložiti najkasneje na datum opravljene dobave, zdaj pa bo to mogoče storiti do konca obdobja za predložitev DDV. V drugi polovici julija bo tako na eDavkih omogočena oddaja izjave tudi za tiste dobave, ko je obdavčljivi dogodek nastal po 1. juliju 2016. Sprememba pravilnika je namreč omogočila, da se lahko izjava predloži do konca obdobja za predložitev DDV in vseeno ne bo prepozno predložena, so pojasnili na Finančni upravi RS.

Izjava po 45. členu ZDDV-1 v interesu prodajalca oziroma najemodajalca

Izjava po 45. členu ZDDV-1  se lahko izkoristi le, če sta kupec in prodajalec oziroma najemnik in najemodajalec nepremičnine oba davčna zavezanca in ima kupec oziroma najemnik pravico do odbitka celotnega DDV. Takrat se lahko dogovorita, da bo prodajalec oziroma najemodajalec za transakcije, ki bi morale biti oproščene plačila DDV, tega po predpisani stopnji obračunal in bo šlo zato za obdavčeno dobavo. Izjava je v interesu prodajalca oziroma najemodajalca, saj to vpliva na njegov odbitek DDV pri poslovanju. Če izjava po 45. členu ZDDV-1 ni podpisana, opravlja prodajalec oziroma najemodajalec oproščeno dejavnost in zato ne glede na načina določitve zneska odbitnega DDV tega ne bo mogel v celoti odbiti pri poslovanju.

Po 44. in 45. členu Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) se lahko tako obračuna DDV za najem nepremičnin (razen za nastanitev v hotelih in podobnem, najem garaž, strojev, opreme ali sefov), za dobavo objektov, delov objektov ali zemljišč z objekti, ki so starejši od dveh let oziroma sta od prve uporabe pretekli že več kot dve leti, ter za dobavo zemljišč, če ne gre za stavbna zemljišča. Da bi bila izjava po 45. členu ZDDV-1 upoštevana, morata izjavo predložiti tako prodajalec oziroma najemodajalec kot kupec oziroma najemnik preko svojih eDavkov.


Standardna klasifikacija dejavnosti: Nakup in prodaja nepremičnin

 V prvem delu smo pisali o tem, kaj morate vedeti preden postanete nepremičninski posrednik, v drugem delu pa o pridobitvi nepremičninske licence. V tretjem delu pišemo o dejavnosti trgovanja z lastnimi nepremičninami, oddajanju nepremičnin v najem in upravljanju z njimi.

Registracija podjetja: Obsežna klasifikacija je ena hujših zadreg

Trgovanje z lastnimi nepremičninami

V to dejavnost spada nakup in prodaja nepremičnin za svoj račun (eno- ali večstanovanjskih stavb, nestanovanjskih stavb ter zemljišč), kot tudi parceliranje zemljišč brez opremljanja s komunalno infrastrukturo.

Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

Tukaj predvsem mislimo na dajanje lastnih ali zakupljenih nepremičnin v najem in upravljanje z njimi, kot je dajanje stanovanj v najem za daljši čas, za mesečno ali letno najemnino in lahko vključuje tudi npr. dajanje hlevov v najem.

Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

Sem spada:

upravljanje eno- ali večstanovanjskih stavb za plačilo ali po pogodbi

upravljanje stanovanj v časovnem zakupu (time sharing) za plačilo ali po pogodbi

upravljanje proizvodnih, poslovnih in drugih nestanovanjskih objektov za plačilo ali po pogodbi

upravljanje kmetijskih, gozdnih in drugih posestev za plačilo ali po pogodbi

Sem spada tudi:

pobiranje najemnin

Standardna klasifikacija dejavnosti: Kdo je lahko upravnik večstanovanjske hiše?

Upravnik večstanovanjske hiše je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je registriran za dejavnost upravljanja z nepremičninami in vpisan v register upravnikov večstanovanjskih stavb pri pristojnem organu- Register upravnikov vodi pristojna upravna enota oziroma organ mestne občine, na območju katere je večstanovanjska stavba- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 9/07 – odl. US, 18/07 – skl. US, 45/08 – ZVEtl in 57/08.).
 


Tako bodo nepremičnine obdavčili po novem

Finančna uprava za osnovo za obdavčitev daril in dediščine ne sme več upoštevati posplošene tržne vrednosti nepremičnin, ki jo je izračunal Gurs. Tako bodo to počeli po novem.

 Ljubljana,

Danes so na spletni strani objavili pojasnila, kako bodo obdavčili darila in dediščino. Doslej so pri nepremičninah kot davčno osnovo upoštevali 80 odstotkov podatka iz množičnega vrednotenja nepremičnin, a je ustavno sodišče 5. maja to določbo zakona razveljavilo, 20. maja pa je bila odločitev objavljena v Uradnem listu. 

Cenitev moraš plačati sam

Po novem se bo obdavčitev izvedla na podlagi splošnih določb zakona o davčnem postopku. Zavezanec bo v napovedi navedel vrednost nepremičnine, davkarija pa bo lahko preverila, ali je namerno napisal prenizko vrednost, da bi plačal manj davka. Bodo pa morali po novem v vsakem postopku posebej preverjati, ali je v napovedi navedena vrednost primerna glede na splošno znane tržne cene na tem območju in s cenami izvedenih prodaj. 

Oceno finančne uprave bo lahko zavezanec izpodbijal s cenitvijo, ki pa jo bo moral sam plačati. 

"Do vzpostavitve podatkov o posplošeni tržni vrednosti nepremičnin je davčna osnova vrednost nepremičnine, ki bi se dala doseči v prostem prometu v času nastanka davčne obveznosti in je ugotovljena v odmernem postopku," še pojasnjujejo na finančni upravi. 

Vir: dezurni@zurnal24.si


Zaščita pred goljufijami pri prodaji nepremičnin

Prodajalci nepremičnin so izpostavljeni različnim oblikam goljufij. V oglasih so navedeni določeni podatki, ki jih lahko goljufi izkoristijo. Najboljša zaščita je, da prodajo prepustimo profesionalcem: nepremičninskemu posredniku z licenco. Ti imajo pridobljeno znanje in izkušnje, s katerimi lahko prepoznajo elemente goljufije. Če pa se odločimo, da bomo nepremičnino prodajali sami pa moramo upoštevati nekaj nasvetov, ki nam bodo pomagali, da nas morebitni kupec ne bo ogoljufal.

 

 • Preko e-pošte ne posredujemo pomembnih podatkov o nepremičnini in njenih lastnikih, kot je npr. št. zemljiškoknjižnega izpiska, EMŠO ipd. Po e-pošti kupci običajno sprašujejo po podatkih o nepremičnini, ki niso navedeni v oglasu (npr. manjkajoča površina, starost). Zainteresiran kupec, si bo želel nepremičnino ogledati. To pomeni, da se bo po vsej verjetnosti zelo hitro dogovoril za ogled.

 • Posebej moramo biti pozorni, kadar je kupec iz tujine. Prodaja kupcu iz tujine, ki si ne želi ogledati nepremičnine in bi nakup rad opravil na daljavo, je zelo tvegana. Pogoste so tudi razne prevare, kjer kupec želi prejeti denar. Več o tem v članku Prodajalci nepremičnin so tarča spletnih goljufov (>>).
   

 • Če kupec kadarkoli v postopku nakupa prosi za denar, pri tem pa navede bolj ali manj tehten razlog, mu denarja nikoli ne izročimo. Kupec, ki prosi prodajalca za denar, zagotovo nima denarja za nakup nepremičnine. Resen kupec bo od sebe denar dal, ne pa si ga želel izposoditi od prodajalca.

 • Če kupec ne želi izročiti are, ni resen kupec.

 • Pogodbo o prodaji nepremičnine naj sestavi odvetnik, ki ga sami najamemo. Če pogodbo pripravi kupec ali kupčev odvetnik, jo izročimo v pregled svojemu odvetniku.

 • Vse denarne transakcije naj potekajo preko banke. Denarja ne sprejemajmo v gotovini. Tako bomo imeli dokazila o prejetem denarju.

 • Postopek prodaje nepremičnine naj poteka preko odvetnika ali notarja, ki bo shranil listine za vpis novega lastnika v zemljiško knjigo. Kupcu jih bo izročil šele, ko bo ta prodajalcu izročil celotno kupnino. Če listine izročimo kupcu obstaja nevarnost, da nam ta ne bo izročil kupnine.

Vir: SLONEP


Rezervni sklad - kdaj se črpa, kakšno soglasje etažnih lastnikov je potrebno?

torek, 28.4.2015        

ZPS: Stanovanjsko upravljanje – kaj potrošniki najpogosteje sprašujejo

Stanovanjsko upravljanje je med potrošniki, člani ZPS, ena izmed tem, na kateri prejmejo na ZPS številna vprašanja. Vprašanja pa so najpogosteje povezana z informacijami o vplačevanju in upravljanju s sredstvi rezervnega sklada, o obveznostih upravnikov do etažnih lastnikov in o možnostih, ki jih imajo etažni lastniki na voljo, če z njihovim delom niso zadovoljni. Spodaj predstavljamo odgovor na dve pogosti vprašanji potrošnikov, celoten članek z dodatnimi primeri pa je dostopen na www.zps.si in v reviji VIP/ marec 2015.  

Rezervni sklad – kdo upravlja z njimi, kako se črpajo

Z denarnimi sredstvi rezervnega sklada gospodari upravnik. Etažni lastniki pa se lahko v pogodbi o opravljanju upravniških storitev dogovorijo, da lahko upravnik dviguje sredstva rezervnega sklada le skupaj z enim od etažnih lastnikov, ki ga etažni lastniki določijo v pogodbi. Zbrana sredstva z naslova obratovanja, vzdrževanja in rezervnega sklada so lahko porabljena samo namensko za potrebe posamezne večstanovanjske stavbe oziroma etažnih lastnikov, ki so ta sredstva zbrali. Upravnik pripravi načrt vzdrževanja skupnih delov stavbe. Če predvideno vzdrževanje zahteva več sredstev, kot jih je trenutno na voljo v rezervnem skladu in kot je vsota predvidenih minimalnih vplačil v rezervni sklad, morajo biti v načrtu vzdrževanja opredeljena tudi potrebna večja vplačila v rezervni sklad, večje akontativno zbiranje sredstev in drugi možni finančni viri. Sprejeti načrt vzdrževanja stavbe je neposredna podlaga, da lahko upravnik izpelje načrtovana dela. Upravnik izvrši dela, določena v sprejetem v načrtu vzdrževanja stavbe. Sredstva rezervnega sklada je mogoče uporabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja, ki so predvideni v sprejetem načrtu vzdrževanja, pa tudi za dela, povezana z učinkovitejšo rabo energije, za plačilo izboljšav, nujnih vzdrževalnih del, za odplačevanje posojil, najetih za te namene, in za zalaganje stroškov izterjave plačil v rezervni sklad. Sredstva rezervnega sklada so skupno premoženje etažnih lastnikov, upravnik pa jih mora voditi ločeno na posebnem računu. Če upravnik opravlja storitve za več večstanovanjskih stavb, mora za vsako večstanovanjsko stavbo voditi ločeno knjigovodsko evidenco za sredstva rezervnega sklada. Če upravnik izvaja vplačila etažnih lastnikov prek svojega transakcijskega računa, mora najkasneje v 10 dneh po vplačilu posameznega etažnega lastnika odvesti sredstva, vplačana za namen rezervnega sklada, na transakcijski račun rezervnega sklada. Upravnik mora lastnikom vsaj enkrat letno poročati o svojem delu. Vsakemu etažnemu lastniku mora na njegovo zahtevo, vendar ne več kot enkrat mesečno, omogočiti vpogled v pogodbe, sklenjene s tretjimi osebami glede poslov obratovanja in vzdrževanja, v knjigovodske listine, ki so pridobljene na podlagi pogodb in upravnikovih poslovnih razmerij s tretjimi osebami, in v stanje rezervnega sklada večstanovanjske stavbe. Vsakemu etažnemu lastniku mora enkrat mesečno izstaviti obračun stroškov.  

Upravljanje in upravniki

Kako zamenjamo upravnika, kakšne so naloge in pooblastila?

Ali lahko lastniki razrešijo upravnika?

Ali lahko lastniki zamenjajo upravnika?

Upravljanje: skupni stroški, rezervni sklad 

Upravljanje: skupni stroški, rezervni sklad

Rezervni sklad in skupni stroški v večstanovanjskih stavbah

Odločanje etažnih lastnikov - kolikšno soglasje je potrebno za posamezne odločitve?

Etažni lastniki lahko o poslih upravljanja večstanovanjske stavbe odločajo s podpisovanjem listine, na kateri je zapisan predlog sklepov, ali na zboru lastnikov. Zbor lastnikov lahko skliče upravnik (njegova dolžnost je, da to stori vsaj enkrat letno), lahko pa tudi etažni lastniki, ki skupaj dosežejo najmanj eno petino solastniških deležev, ali nadzorni odbor. Kdor skliče zbor lastnikov, oblikuje tudi predlog sklepov, o katerih se bo odločalo z glasovanjem. Zbor etažnih lastnikov lahko veljavno odloča le, če je na seji zbora prisotna takšna večina, ki jo za odločanje določa zakon.

 Kolikšno soglasje je potrebno za posamezne odločitve?

     < 50 %        Etažni lastniki z večinskim soglasjem (več kot 50 odstotkov po solastniških deležih) odločajo o poslih rednega upravljanja. Mednje sodi npr. obratovanje in vzdrževanje stavbe, določitev in razrešitev upravnika, sprejemanje načrta vzdrževanja, morebitno povečanje prispevka lastnikov v rezervni sklad, sprejemanje hišnega reda in podobni posli, ki so potrebni za normalno bivanje v stavbi.

     < 75 %        Za nekatere posle, ki presegajo okvir rednega upravljanja, pa etažni lastniki odločajo na podlagi tričetrtinskega soglasja (več kot 75 odstotkov etažnih lastnikov po solastniških deležih). Takšno soglasje je npr. potrebno glede zavarovanja stavbe, opravljanja dovoljene dejavnosti v delu stanovanja, za sklenitev pogodbe o medsebojnih razmerjih, pri odločanju o vseh izboljšavah, ki ne štejejo za vzdrževanje in za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja.

     100 %        Stoodstotno soglasje vseh etažnih lastnikov pa je potrebno, če odločajo o spremembah solastniških deležev, spremembah razmerja med skupnimi in posameznimi deli stavbe, omejitvi rabe posameznih delov, omejitvi uporabe skupnih delov stavbe, spremembi namembnosti posameznega stanovanja, o vseh izboljšavah in gradbenih delih, za katera je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, o določitvi upravnika v stavbah, kjer to po zakonu ni obvezno, ter pri najemu in odplačevanju posojila v breme rezervnega sklada.

 Več informacij: www.zps.si. Člani ZPS pa lahko za nasvet glede potrošniških zadreg pokličejo članski telefon vsak delavnik med 13. in 15. uro.

 Vir: Zveza potrošnikov Slovenije 


Nakup nepremičnine od A do Ž! 

Vir:N.J. / Cekin.si

Hiter dostop do podatkov v zemljiški knjigi je močno zmanjšal možnosti zlorab ob nakupu ali prodaji nepremičnine, a kljub temu je potrebno biti pri enem najpomembnejših korakov v življenju zelo previden.

Nakup nepremičnine je eden tistih poslov, ki zaznamuje večino našega življenja. Vanj večina vloži vse pretekle in ogromen del bodočih zaslužkov, zato je bistvena sestavina tega posla tudi varnost. Torej, kako se lotiti nakupa nepremičnine, da bo posel potekal varno in da bo vsak dobil tisto kar si želi: kupec nov dom in prodajalec zahtevano, oziroma dogovorjeno vsoto.

Največjo varnost nakupa in prodaje si seveda lahko zagotovite, če nakup izpeljete preko nepremičninske agencije, poleg tega pa vam vso potrebno dokumentacijo in postopke izpelje in pripravi odvetnik. A denar, ki ga vzamejo posredniki in odvetniki bi marsikdo raje zapravil za nakup nove kuhinje.

Poglejmo kako se lahko zadeve lotite sami.

Po tem, ko ste našli nepremičnino svojih sanj, najprej preverite lastništvo in morebitne vpise in omejitve na nepremičnini. To lahko v nekaj minutah storite iz domačega naslonjača s pomočjo interneta. Vse kar potrebujete je naslov nepremičnine, ki ga vpišete v iskalnik, na portalu e-prostor. Tam boste izvedeli, na koliko je nepremičnino ocenil GURS, poleg tega boste lahko preverili kvadraturo in opis nepremičnine. Izpišite si še katastrsko občino ter številko parcele, oziroma stavbe. Nato se odpravite do e-zemljiške knjige, ki jo najdete na portalu e-sodstvo. Registrirajte se in vpišite omenjene podatke in dobili boste podatke o lastništvu in o morebitnih zaznambah in omejitvah na nepremičnini.

Pred nakupom nepremičnine obvezno preverite podatke na portalu e-prostor in v e-zemljiški knjigi. (Foto: e-prostor.gov.si)

Če je vse v najlepšem redu, je čas, da se lotite sestavljanja pogodbe. Še vedno je to najbolje prepustiti strokovnjakom, a če ste se odločili, da boste varčni, lahko uporabite katero izmed predlog, ki jih najdete na internetu. Če se boste odločili pogodbo sestaviti kar sami (kar močno odsvetujemo), pa poskrbite, da bo pogodba vsebovala vse potrebne sestavine. Seznam smo si sposodili na spletni strani naše največje banke:

V prodajni pogodbi morajo biti zapisani naslednji podatki o strankah pogodbe (kupcu in prodajalcu):

►ime in priimek (fizična oseba) oziroma firma (pravna oseba),
►bivališče (fizična oseba) oziroma sedež (pravna oseba),
►EMŠO (fizična oseba) oziroma matična številka (pravna oseba),
►davčna številka.

V pogodbi morata biti zapisani tudi bistveni sestavini prodajne pogodbe in sicer:

►predmet pogodbe (nepremičnina),
►cena.

Zaradi ustrezne zaščite pravnega položaja obeh pogodbenih strank pa je pomembno, da se stranki s pogodbo dogovorita tudi o:
►roku oziroma rokih plačila kupnine in načinu plačila kupnine,
►roku izročitve posesti nepremičnine,
►trenutku, ko kupec na prodani nepremičnini pridobi lastninsko pravico.

Kadar bo kupec kupnino oziroma del kupnine plačal z bančnim kreditom, je priporočljivo, da je v pogodbi navedena tudi številka prodajalčevega transakcijskega računa, na katerega je treba opraviti plačilo. Večina bank namreč stanovanjski kredit, ki je odobreno kupcu, zaradi nadzora nad namensko rabo posojila nakaže neposredno na prodajalčev račun. Navedena naj bo celotna številka računa, vključno z transakcijskim računom banke, ki vodi prodajalčev račun. Da pri nakazilu ne bi prišlo do napake, je priporočljivo, da prodajalec pri svoji banki preveri, kakšno številko transakcijskega računa je treba navesti pri nakazilu, če se opravlja nakazilo na ta račun.

Velika verjetnost je, da bo prodajalec od vas zahteval tudi aro. Običajno ara znaša 10 odstotkov vrednosti nepremičnine, prodajalec pa največkrat del are porabi, da z njo poplača davek na promet nepremičnin (2%). Torej pogodbo podpišete, prodajalec plača davek, s podpisano, a še ne overovljeno pogodbo se odpravite na Zemljiško knjigo, kjer na nepremičnino vpišete predznambo. Overovite kupoprodajno pogodbo, plačate preostanek kupnine,  prodajalec vam izroči še zemljiško knjižno dovolilo, s katerim nato, predznambo spremenite v zemljiško knjižni vpis.

Seveda je to le eden od možnih načinov. Tisti, z veliko mero zaupanja bodo vse skupaj uredili brez are in predznamb, tisti z malo manj si bodo izmislili še kakšno varovalko.


Izdelovalci energetskih izkaznic: Lobiji so preglasili argumente stroke 

04.01.2015  22:30  /  Finance 002/2015 

Nepremičninske posrednike, institucionalne lastnike stanovanjskih nepremičnin in strokovnjake z licenco za podeljevanje energetskih izkaznic smo povprašali, kaj menijo o novem pravilniku o izdelavi energetske izkaznice, ki je začel veljati 20. decembra lani. Pri snovanju novega pravilnika o izdelavi energetske izkaznice se je prepletalo veliko interesov. Na eni strani so bili nepremičninski posredniki, ki jim bo promet vsaj za nekaj časa močno upadel, na drugi institucionalni lastniki, ki oddajajo stanovanja in jim izdelava energetske izkaznice pomeni visok strošek, na tretji strani pa so še energetski svetovalci oziroma strokovnjaki z licenco, ki bodo lahko energetske izkaznice izdelali. Zadnji so z novim pravilnikom še najmanj zadovoljni. Kredibilne nepremičninske agencije imajo že prilagojene računalniške programe, s katerimi lahko objavljajo podatke iz energetske izkaznice.  

Še najbolj so v odzivih na novi pravilnik zadovoljni nepremičninski posredniki. Ti so dosegli, da je mogoče energetsko izkaznico izdelati tudi za vsak posamezen del stavbe, česar prejšnji pravilnik ni omogočal, še zlasti ne v večstanovanjskih stavbah s skupnimi ogrevalnimi sistemi. Branko Potočnik, predsednik upravnega odbora Združenja družb za nepremičninsko posredovanje pri zbornici za poslovanje z nepremičninam pri GZS, je zadovoljen, da so na ministrstvu za infrastrukturo upoštevali prilagojen vpliv vgrajenih sistemov za posamezni del stavbe, ki ima skupno daljinsko ogrevanje. 

Večina prodajalcev je izkaznico že naročila 

1. januarja je poteklo prehodno obdobje, po katerem ni več dovoljeno oglaševanje nepremičnin brez pridobljene energetske izkaznice. 

22. marca bo poteklo prehodno obdobje, po katerem nepremičnin brez energetske izkaznice ne bo več možno prodati ali oddati. 

22.000 nepremičnin se je oglaševalo konec decembra. Za vse te bodo morali lastniki pridobiti energetske izkaznice, če jim posla ne bo uspelo skleniti do 22. marca. 

268 neodvisnim strokovnjakom so bile doslej podeljene licence za izdelavo energetskih izkaznic. 

»Je pa treba povedati, da je izdelava energetske izkaznice možna že lep čas, vendar je večina lastnikov ni naročila, saj to ni bilo nujno, hkrati pa so nekateri upali, da bodo svojo nepremičnino prodali še pred koncem leta,« je dejal Potočnik in dodal, da prodajalci poznajo stanje in energetsko izkaznico sprejemajo kot nujno zlo, saj zanje pomeni le dodaten strošek. Kredibilne nepremičninske agencije imajo po Potočnikovem vedenju že prilagojene računalniške programe, s katerimi lahko objavljajo podatke iz energetske izkaznice. »Malo prodajalcev bo oglas umaknilo in ustavilo prodajo. Večina jih je energetsko izkaznico že naročila in v teh primerih računamo na razumno presojo inšpektorjev,« še pravi Potočnik. Konec decembra se je oglaševalo približno 22 tisoč nepremičnin in Potočnik opozarja, da toliko energetskih izkaznic ni možno izdelati čez noč. Za stanovanja z daljinskim ogrevanjem izdelava energetskih izkaznic do sprejetja novega pravilnika na primer niti ni bila možna oziroma je bila predraga. 

Lobiji in združenja so bili zelo energični 

Najbolj nezadovoljni so izdelovalci energetskih izkaznic. »Novi pravilnik je nastajal pod pritiskom ulice, če smem biti malo dramatičen,« je povedal Matjaž Valenčič, član Združenja izdelovalcev energetskih izkaznic. Poudaril je, da so bili lobiji in združenja zelo energični, pri čemer je posebej omenil nepremičninske posrednike, upravnike večstanovanjskih stavb, lastnike stavb in tudi Zvezo potrošnikov Slovenije. Te skupine so po njegovem mnenju preglasile argumente stroke, zato je prišlo do nekaterih odpustkov, na primer do tega, da za izdelavo energetske izkaznice ogled stavbe ni obvezen. Vendar pa kljub temu po Valenčičevem mnenju novi pravilnik ne omogoča enostavne in hitre izdelave energetske izkaznice. Matjaž Valenčič, član Združenja izdelovalcev energetskih izkaznic: Novi pravilnik dopušča izdelavo energetske izkaznice brez ogleda stavbe, kar je nenavadno za izdelavo javne listine. Zaradi tega daje pravilnik moč prodajalcem in posrednikom, jemlje pa jo kupcem. Sogovornik še opozarja, da niso upoštevali strokovnih mnenj, da bi odpravili zavezo za izdelavo izkaznic za tiste stavbe, ki niso primerne za rabo ali bivanje. Kritičen je tudi do tega, da pravilnik izjemoma dopušča oglaševanje brez navedbe energetske izkaznice - na primer pri oglaševanju prek panojev in pri oglaševanju sosesk, kar je po njegovem mnenju mogoče zlorabiti. Posebej pa je poudaril neresno ravnanje ministrstva za infrastrukturo, ki je sprejelo zahteven pravilnik in določilo, da se ga začne obvezno uporabljati že kar naslednji dan po objavi. 

In kakšne bodo cene izdelave energetskih izkaznic. Kot pravi Valenčič, bodo zaradi neresnih izvajalcev, ki si upajo prodajati strokovno znanje po ceni, določeni za študentski servis, nizke.

Skladi pogrešajo definicijo stavbe 

Florijan Bulovec, direktor Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja: Najprej bomo naročili izdelavo energetskih izkaznic za objekte, v katerih smo edini ali večinski lastnik, v objektih, kjer imamo malo stanovanj, pa bomo energetske izkaznice izdelali, ko bo to potrebno zaradi zamenjave najemnika. Pred sprejetjem pravilnika so veliko pomislekov in nezadovoljstva izrazili tudi institucionalni lastniki nepremičnin. Z novim pravilnikom so le delno zadovoljni. Florijan Bulovec, direktor Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, meni, da novi pravilnik prinaša nekaj izboljšav, vendar težave ostajajo. V omenjenem skladu pozdravljajo, da je energetsko izkaznico mogoče izdelati tudi za posamezni del večstanovanjske stavbe. »Prav tako je za nas dobro, da se energetska izkaznica lahko izdela na podlagi elaborata o energetski učinkovitosti stavbe, načrta stavbe, projekta izvedenih del in druge razpoložljive dokumentacije ter podatkov o stavbi,« razlaga Bulovec. Vse to pomeni cenejšo izdelavo, pri čemer je treba dodati, da pregled stavbe pri izdelavi energetske izkaznice za posamezni del ni obvezen. Vendar pa se bodo stanovanjski skladi morali še vedno ubadati z nekaterimi težavami, ki jih novi pravilnik še ni rešil. Bulovec opozarja, da v novem pravilniku še vedno ni določeno, kaj je stavba. Opozarja predvsem na dilemo, ali gre za celoten večstanovanjski objekt z več vhodi ali del objekta, ki ima svoj vhod. Skladi še vedno opozarjajo, da je treba določiti, pod kakšnimi pogoji bo lahko posamezni etažni lastnik pridobil energetsko izkaznico stavbe iz registra energetskih izkaznic. 

Bulovec opozarja tudi na - po njegovem mnenju - nekoliko nejasno napisan tretji odstavek 4. člena pravilnika. Po njegovem razumevanju energetske izkaznice ne bo možno izdelati v tistih stavbah, kjer etažna lastnina ni vzpostavljena. »To pomeni, da bo moral posamezni etažni lastnik v taki stavbi sam naročiti in plačati energetsko izkaznico za celotno stavbo, čemur smo se s sprejetjem novega pravilnika hoteli izogniti,« pravi sogovornik in dodaja, da je po izkušnjah sklada druge solastnike zelo težko prisiliti k vzpostavitvi etažne lastnine, postopki pa se vlečejo zelo dolgo. 

Minimalni nabor podatkov, potrebnih za izdelavo računske energetske izkaznice za stanovanje: 

• površina sten, tal, stropa (elementov toplotnega ovoja obravnavanega stanovanja oziroma drugega posameznega dela);

• sestava zunanje stene in debelina materialov stene (na primer AB-stena: 20 centimetrov, toplotna izolacija: pet centimetrov, omet);

• kondicionirana površina stanovanja;

• površina oken;

• lastnosti oken (okvir, steklo ...);

• orientacija oken, senčenje objektov, nadstreški;

• termostatski ventili (da/ne), ogrevala (radiatorji, konvektorji...);

• moč kotla oziroma toplotne postaje. 

Energetske izkaznice niso potrebne za: 

• nepremičnine, ki jih oddajajo za obdobje, krajše od leta dni;

• nepremičnine, za katere se prodaja izkaže kot javna korist za razlastitev;

• prodajo nepremičnin v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku;

prodajo ali oddajo nepremičnine, ki je v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju;

• stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine;

• stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti;

industrijske stavbe in skladišča;

• nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih razmer;

• enostavne in nezahtevne objekte;

• samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 kvadratnih metrov.


Preverite, ali potrebujete energetsko izkaznico.

Energetske izkaznice so v Sloveniji obvezne že od 4. julija lani, čez slab mesec pa bo država začela izrekati tudi globe.

Od 22. marca 2015 bodo morali vsi prodajalci oziroma najemodajalci (neodvisno od tega, ali nepremičnino oglašujejo ali ne) energetsko izkaznico nepremičnine obvezno predložiti kupcu ali najemniku nepremičnine.

Če prodajate in oglašujete nepremičnino, boste morali po novem letu v oglas zapisati podatke o njeni energetski učinkovitosti, za kar boste morali pridobiti energetsko izkaznico. Če tega ne boste storili od 1. januarja 2015, vas bodo oglobili z 250 evri.

Brez globe pa lahko nepremičnino brez energetske izkaznice še do 22. marca neposredno prodate kupcu. Nepremičnino brez energetske izkaznice lahko torej prodate, a oglaševati je ne smete.

Če prodajate stanovanje v večstanovanjski stavbi, izkaznice (še) ne morete dobiti le za to stanovanje, ampak morajo izkaznico izdelati za vso večstanovanjsko hišo, razen če imate lastno kurilno napravo.

Ko prvi lastnik stanovanja naroči izdelavo izkaznice za namen prodaje ali oddaje v večstanovanjski stavbi, postane ta obvezna za vso stavbo. Stroški za izdelavo izkaznice se štejejo k stroškom upravljanja, zato jih morajo poravnati vsi etažni lastniki.

V pripravi je sicer nov pravilnik, ki bo omogočal izdelavo izkaznic tudi za posamezno stanovanje v stavbi.

Od marca izkaznica obvezna za vse prodajalce in najemodajalce starih nepremičnin


Od 22. marca 2015 pa bodo morali vsi prodajalci oziroma najemodajalci (neodvisno od tega, ali nepremičnino oglašujejo ali ne) energetsko izkaznico nepremičnine obvezno predložiti kupcu ali najemniku nepremičnine najpozneje pred sklenitvijo pogodbe, sicer bodo v prekršku. Nadzor bo izvajal tržni inšpektorat, globa pa bo znašala 300 evrov.

Izkaznica obvezna za vse novogradnje


Izkaznico je treba pridobiti tudi za vse nove stavbe še pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja in za vse javne stavbe s površino, večjo od 500 kvadratnih metrov. Do danes je bilo izdanih okoli tisoč energetskih izkaznic.

Kdo izkaznice ne potrebuje?


Lastniki nepremičnin, ki svojih nepremičnin ne prodajajo ali oddajajo v najem, pa energetske izkaznice ne potrebujejo. Prav tako je ne potrebujejo lastniki, ki nepremičnino oddajajo v najem za manj kot enoletno obdobje, in tisti, ki jih že imajo oddane.

Energetska izkaznica je namenjena predvsem kupcem, da se lahko še pred nakupom nepremičnine seznanijo z njeno energetsko učinkovitostjo, pa tudi z mogočimi ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti.

Kaj je energetska izkaznica?


Energetska izkaznica je uradna listina, ki vsebuje podatke o energetski učinkovitosti stavbe in referenčne vrednosti iz zakonodaje s priporočili za povečanje njene energetske učinkovitosti.

Komu je namenjena?


Energetska izkaznica je namenjena predvsem kupcem, da se lahko še pred nakupom nepremičnine seznanijo z njeno energetsko učinkovitostjo, pa tudi z mogočimi ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti. Prav tako je namenjena najemnikom nepremičnine, da imajo informacije o njeni energetske učinkovitosti.

Kako jo pridobiti?


Lastnik nepremičnine energetsko izkaznico pridobi z vlogo pri pooblaščenem izdajatelju, izdela pa mu jo neodvisni strokovnjak, ki ima veljavno licenco za njeno izdelavo. Trenutno jo ima 256 neodvisnih strokovnjakov. Naročnik mora neodvisnemu strokovnjaku predložiti vse potrebne podatke, projektno in tehnično dokumentacijo ter mu omogočiti vstop in ogled nepremičnine. Seznam pooblaščenih izdajateljev in neodvisnih strokovnjakov je objavljen na spletu.

Koliko stane?


Vlada je z uredbo določila zgornjo mejo cen energetskih izkaznic. Cena za stavbe, ki imajo uporabno površino do 220 kvadratnih metrov, lahko znaša največ 170 evrov, za stavbe nad 220 kvadratnih metrov pa največ 0,89 evra na kvadratni meter. Za 300 kvadratov veliko stanovanjsko površino cena izdelave izkaznic tako ne sme presegati 267 evrov.

V večstanovanjskih stavbah z manj kot pet stanovanji je najvišja cena določena pri 0,99 evra na kvadratni meter, v stavbah z več kot 50 stanovanji pa največ pol evra na kvadratni meter. Cena je določena za izdelavo energetske izkaznice za vso stavbo, ne le za posamezno stanovanje. Če gre za posamezni del, se jo obravnava kot samostojni objekt.

"A pozor, gre samo za cene izdelave in izdaje izkaznic v primeru, da imamo izdelovalci vso zahtevano dokumentacijo zbrano na kupu. Za pripravo in zbiranje pomanjkljive dokumentacije, morebitne dodatne izmere, vpis v register ter povračilo potnih stroškov izdelovalcev je treba plačati posebej," razloži predsednik združenja neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic Jure Šimic. Če lastnik torej sam zagotovi dokumentacijo, si lahko s tem precej zniža stroške izdelave.

Kaj vpliva na ceno izdelave?


Ceno določa trg ponudbe in povpraševanja. Konec oktobra letos je licence za izdelavo energetskih izkaznic imelo 256 neodvisnih strokovnjakov, narejenih pa je bilo okoli tisoč izkaznic. "To razmerje kaže, da pretiranega povpraševanja po energetskih izkaznicah še ni. Temu primerno se gibljejo tudi cene izdelave, ki so trenutno od najvišjih določenih cen nižje tudi za več kot tretjino," pove Šimic, ki pa v zadnjem obdobju opaža rahel porast povpraševanja.

Na ceno posamezne izkaznice na ravni objekta vplivajo popolnost dokumentacije, velikost objekta, vrsta in debelina materiala v stavbnem ovoju, kompleksnost sistemov ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in oddaljenost lokacije izdelovalca od naročnika ter še več drugih dejavnikov.

Izkaznica za posamezno stanovanje? Ne bo šlo.


Ministrstvo za infrastrukturo in prostor spodbuja, da se energetska izkaznica naredi za ves večstanovanjski objekt, ne le za posamezno stanovanje. V energetskem zakonu so sicer možnosti, da se izkaznica izdela tudi za posamezno stanovanje, a le če ima to samostojno kurilno napravo.

"V primeru skupnih ogrevalnih površin, ki imajo eno kotlovnico, pa to ni mogoče. Če dobimo povpraševanje za izdelavo energetske izkaznice za posamezno stanovanje, moramo dati ponudbo za ves objekt in energetsko izkaznico narediti za ves večstanovanjski objekt," pojasnjuje Šimic. Strošek izdelave izkaznic je strošek upravljanja, ki bremeni vse etažne lastnike po solastniških deležih. V pripravi je nov pravilnik, ki bo spremenil ta del načina izdelave energetskih izkaznic in bo tudi v teh primerih omogočal izdelavo izkaznic za posamezni del stavbe.

Koliko časa je veljavna?


Veljavnost energetske izkaznice je deset let, vendar jo je mogoče izdelati tudi na novo, preden poteče omenjena doba. V primeru, da se nepremičnina prodaja oziroma oddaja v nov najem za več kot eno leto, je ob bistvenih spremembah, ki vplivajo na porabo energije objekta, smiselno izdelati novo energetsko izkaznico stavbe, saj bodo izkazi precej boljši, to pa dvigne vrednost nepremičnine. Cena je enaka, kot da bi jo izdelali povsem na novo.

Katere vrste izkaznic poznamo?


Ločimo med računsko in merjeno energetsko izkaznico.

Računska energetska izkaznica (rEI) je predpisana za stanovanjske stavbe in za vse nove stavbe. Pri tej izkaznici se upoštevajo standardni pogoji tako glede klime na lokaciji kot tudi glede režima uporabe stavbe. Na izračun po tej metodologiji ne vplivajo življenjske navade. Za stanovanjske stavbe je predvidena le izdelava računske izkaznice, s čimer naj bi se odpravil učinek življenjskih navad posameznika na podatke o porabi energije.

Merjena energetska izkaznica (mEI) pa je namenjena samo obstoječim nestanovanjskim stavbam, ker se pri prodaji ali najemu take stavbe način uporabe stavbe bistveno ne spremeni. Pri stanovanjskih stavbah ne moremo uporabiti merjene energetske izkaznice, ker bi individualne posebnosti dotedanje rabe stanovanja lahko dale nerealno sliko energetskih kazalnikov. Pri zamenjavi lastnika se namreč lahko bistveno spremeni način uporabe stavbe, ne pa tudi njene lastnosti.

Predsednik združenja Šimic, ki združuje 50 licenciranih neodvisnih strokovnjakov, še pove, da se z največ težavami srečujejo pri izdelavi izkaznic za večstanovanjske objekte s skupnim ogrevalnim sistemom. "Velika težava je tudi pomanjkanje dokumentacije o stavbah, po kateri lahko izkaznico naredimo," pravi Šimic.

Vir: Planet Siol.net


 

Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice

Vlada RS je na 47. redni seji, ki je potekala 27. februarja 2014, sprejela Uredbo o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice. V uredbi je predpisana zgornja meja cen energetskih izkaznic, in sicer tako, da bo cena energetske izkaznice za stavbe, ki imajo uporabno površino do 220 m2, največ 170 evrov, za stavbe nad 220 m2 pa največ 0,89 euro/m2. Najvišja cena energetske izkaznice za večstanovanjske stavbe, glede na uporabno površino stavbe, ki se upošteva v izračunu energetske izkaznice znaša odvisno od števila stanovanj (npr. za večje bloke nad 51 stanovanj je lahko največ 0,50 euro/m2).

Na ceno energetske izkaznice vpliva velikost objekta, popolnost dokumentacije, raznolikost vgrajenih sistemov ogrevanja, hlajenja in prezračevanja in konec koncev tudi višina potnih stroškov in zato cene ne moremo določiti enotno. V predpisano ceno izdaje energetske izkaznice niso vključeni potni stroški neodvisnih strokovnjakov in stroški zaradi nepopolne dokumentacije.

Vir: MZIP

Spreminjanje podatkov o nepremičninah v registru nepremičnin

Nekateri ste že prejeli informativni izračun nepremičnine. V kolikor ste opazili nepravilnosti, lahko podatke popravite. Podatke o stavbi in delih stavb je možno popraviti s spletno aplikacijo "Spreminjanje podatkov registra nepremičnin". Podatke je možno popraviti tudi preko vprašalnikov registra nepremičnin ali tudi na najbližji geodetski upravi.
 

Podatke o stavbi in delih stavb je možno popraviti s spletno aplikacijo Spreminjanje podatkov registra nepremičnin. Za vstop v aplikacijo potrebujete kodo. Koda je navedena na obvestilu,  ki ste ga prejeli v februarju 2014. Navodilo za dostop do aplikacije. V spletni aplikaciji je tudi možnost izpisa podatkov o nepremičninah v lasti posameznega lastnika.

Podatke je možno popraviti tudi preko vprašalnikov registra nepremičnin, ki jih najdete na portalu prostor, register nepremičnin, zavihek spreminjanje podatkov. Ta tem naslovu so objavljena tudi navodila za izpolnjevanje obrazcev. Vprašalnike registra nepremičnin je možno dobiti tudi na najbližji geodetski upravi. Podatke lahko popravite tudi na najbližji geodetski upravi. Kontaktni podatki in uradne ure.

Za obisk na območni geodetski upravi se je treba naročiti po telefonu na brezplačno številko 080 22 15.

Geodetska uprava na terenu izvaja pregled neevidentiranih stavb. Uslužbenci geodetske uprave se identificirajo s službeno izkaznico.Podatke lahko lastnik spremeni tudi z elaboratom geodetskega podjetja ali projektanta.   

OBRAZEC ZA POROČANJE FIZIČNIH OSEB O SKLENJENIH NAJEMNIH POSLIHObrazec za poročanje fizičnih oseb o sklenjenih najemnih poslih dobite tukaj oziroma na vseh izpostavah geodetske uprave.

ZNIŽANJE VREDNOSTI NEPREMIČNIN ZARADI INDEKSA VREDNOSTI
Indeksi vrednosti so vidni na Zbirki vrednotenja nepremičnin. Lastniki nepremičnin lahko preverijo podatke o nepremičninah in indeksiranih vrednostih prek Javnega vpogleda v podatke o nepremičninah

MODELI VREDNOTENJAModeli vrednotenja, cone in vse tabele so vidne na Zbirki vrednotenja nepremičnin. Vir: GURS
 


Nepremičninski davek: Največ vprašanj glede prijave bivališča

Odzivi lastnikov na obvestilo o podatkih o nepremičninah in informativno izračunanem davku na nepremičnine

Prva obvestila Geodetske uprave s podatki o nepremičninah in informativno izračunanem davku so lastniki in davčni zavezanci prejeli v četrtek, 13. februarja. Ostali lastniki in davčni zavezanci jih bodo prejeli v naslednjih dneh, so danes sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Po prvih odzivih lastnikov je največ vprašanj in neurejenih podatkov na področju prijave prebivališča na številko stanovanja.

Na ministrstvu pojasnjujejo, da je stanovanje rezidenčno in davek za davčnega zavezanca obračunan po 0,15% davčni stopnji, če ima davčni zavezanec stalno prebivališče prijavljeno na naslovu in številki stanovanja, ki sta izpisana na informativnem obvestilu. Če je na informativnem izračunu izpisana številka stanovanja in določena davčna stopnja »0,50 (03)«, prejemnik obvestila pa meni, da bi morala biti davčna stopnja »0,15 (01)« mora prejemnik obvestila preveriti prijavo stalnega prebivališča na številko stanovanja na upravni enoti.

Stanovanje in s tem tudi vsi davčni zavezanci na tem stanovanju se obdavčijo po rezidenčni davčni stopnji, če je bilo za stanovanje v evidenci trga nepremičnin evidentirano, da je bilo v letu 2013 najmanj pol leta oddano v neprofitni oddaji ali oddaji na prostem trgu. V tem primeru je pri davčni stopnji izpisan podatek »0,15 (02)«.

Na podlagi spremenjenih in prevzetih podatkov o prijavi na številko stanovanja bo geodetska uprava v začetku marca 2014 ponovno izvedla obdelave podatkov za ugotavljanje rezidenčnosti. Lastniki bodo imeli možnost spremenjene podatke preveriti preko spletne aplikacije 'Spreminjanje podatkov registra nepremičnin'.

Na spletni strani geodetske uprave gu.gov.si so objavljena pojasnila za spreminjanje podatkov. Pojasnila vključujejo tudi navodila za branje informativnih obvestil.

Vir: spletni Večer


Delo in dolžnosti nepremičninske agencije

Pri posredovanju v prometu z nepremičninami mora agencija za provizijo običajno opraviti naslednje storitve:

 • Ugotovitev dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine),

 • preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine in morebitnih pravic tretjih (na primer hipoteke) ter pridobitev dokumentov, ki so potrebni za izvedbo nepremičninskega posla (zemljiško knjižnih izpiski, načrti parcel, potrdila ipd.),

 • seznanitev naročnika s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene,

 • seznanitev naročnika s trenutno veljavnimi predpisi,

 • oglaševanje predmetne nepremičnine,

 • sprotna komunikacija z naročnikom ter posredovanje morebitnih opozoril in obvestil;

 • iskanje tretje osebe, ki se bo z naročiteljem pogajala za sklenitev prodajne ali najemne pogodbe in vsi s tem povezani stroški (telefon, prevozi, i.t.d.).;izvedba ogledov s kupci oziroma najemniki,

 • posredovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe;

 • priprava pogodbe (odvetnik oziroma pravnik s pravosodnim izpitom);

 • zagotavljanje varne hrambe (deponiranje v sefu, fiduciarni račun) are oziroma kupnine,

 • sodelovanje pri primopredaji nepremičnine;

 • priprava predloga za vpis lastninske pravice na nepremičnini, če je nepremičnina že vpisana v zemljiško knjigo.

 • seznanitev pogodbenih strank z vrsto in višino davčnih obveznosti in drugih stroškov, ki nastanejo pri sklenitvi pravnega posla (stroški notarja, sodnimi taksami, višino provizije nepremičninske družbe),

 • priprava predpogodbe in pogodbe za realizacijo pravnega posla;

 • izpeljava potrebnih postopkov za veljavno sklenitev pravnega posla.

Glede na specifičnost posameznega posla oz. dogovor z naročnikom, se obseg storitev ustrezno prilagodi, v določenih primerih so za izpeljavo nepremičninskega posla potrebne tudi dodatne aktivnosti, po potrebi se izvajajo tudi s podizvajalci ali zunanjimi izvajalci. Ponudba je pri različnih nepremičninskih družbah lahko tudi različna, ne more pa odstopati v tistem delu, ki je z določen z zakonom.

Vsekakor pa ob sklepanju Pogodbe o posredovanju velja preveriti samo vsebino pogodbe ter Splošne pogoje posrednika, ob sklepanju posla pa dobro preučiti vsebino kupoprodajne oz. najemne pogodbe.

Vir: SLONEP


Osebna služnost postala davčna uspešnica, oblika ni pomembna

Med lastniki se je ta zaznamek o premoženju hitro uveljavil. Z njim mogoče stanovanjsko nepremičnino uvrstiti med rezidenčno.

»Največ vprašanj o novem davku na nepremičnine imajo lastniki več stanovanj. Zanima jih, kako si lahko zagotovijo nižjo davčno stopnjo,« pravi davčna svetovalka Simona Štravs. Prava uspešnica je postala osebna služnost.

Po zakonu o davku na nepremičnine veljajo za stanovanjske nepremičnine štiri različne davčne stopnje: 0,15 odstotka posplošene tržne vrednosti za rezidenčne nepremičnine in za nerezidenčne nepremičnine 0,5 odstotka ter dodatni dve stopnji za stanovanjske nepremičnine, pri katerih vrednost znaša več kot 500.000 evrov. Pri teh je znesek nad mejno vrednostjo obdavčen z 0,4 odstotka ali 0,75 odstotka. Pri vseh stanovanjskih nepremičninah znaša davčna osnova 80 odstotkov posplošene tržne vrednosti.

Zanimanje za ustanovitev osebne služnosti na nepremičnini se je po statistiki vrhovnega sodišča izjemno povečalo decembra, ko so dobili kar 1984 predlogov za vknjižbo osebne služnosti v zemljiško knjigo – pred tem jih je bilo od 200 do 300 na mesec. Na vrhovnem sodišču še ne morejo povedati, ali se veliko zanimanje nadaljuje tudi januarja. Osebna služnost posredno zagotavlja nižjo stopnjo obdavčitve: za rezidenčne štejejo stanovanjske nepremičnine, v katerih ima zavezanec za davek stalno bivališče, saj je zavezanec tudi imetnik osebne služnosti, ne le lastnik nepremičnine.

Stvarnopravni zakonik omenja tri oblike osebne služnosti: užitek, rabo in služnost stanovanja. Davčna svetovalka Simona Štravs pravi, da iz različnih oblik služnosti sicer izhajajo različne pravice in dolžnosti lastnika nepremičnine in imetnika služnosti, toda v povezavi z davkom na nepremičnin te »stvarnopravne« razlike niso pomembne. Tako nam odgovarjajo tudi v davčni upravi: ni pomembno, za katero obliko služnosti skleneta pogodbo lastnik in imetnik služnosti, če služnost velja za sto odstotkov nepremičnine, je vpisana v zemljiško knjigo in si imetnik služnosti v nepremičnini uredi stalno bivališče.

Bližnjica prek Gursa

Lastnike nepremičnin skrbi, ali bo služnost vpisana v zemljiško knjigo še dovolj zgodaj, da jo bo davčna uprava upoštevala že pri letošnji odmeri davka. Za prvo davčno leto 2014 veljajo po prehodnih določbah zakona posebni roki, zato lahko letos lastniki nepremičnin vse podatke o nepremičnini spreminjajo še do 31. marca. To velja tudi za služnost.

»Povprečni čas obravnave zemljiškoknjižnih predlogov oziroma zadev je odvisen od več dejavnikov, predvsem od morebitnega obstoja plomb na nepremičnini, ki morajo biti rešene predhodno. Če pri nepremičnini ni drugih plomb, je povprečni čas reševanja od dneva dodelitve zadeve odgovorni osebi do dneva izdaje sklepa okoli štiri dni, od vložitve predloga do končanja – to je do pravnomočnosti – pa traja povprečni čas 63 dni,« nam odgovarja Gregor Strojin z vrhovnega sodišča. Dodaja še, da je dolžino postopka od dneva dodelitve do pravnomočnosti lahko odvisna tudi od različnih okoliščin, na katere sodišče ne more vplivati. Pogodbo o osebni služnosti je mogoče odnesti tudi na Gurs, ki bo nepremičnino tako označil za rezidenčno. Toda neposredno na Gursu ni mogoče spreminjati podatkov o služnosti, ki je že vpisana v zemljiški knjigi in v registru nepremičnin, poudarja vodja geodetske uprave Aleš Seliškar.

Vir: Delo, Katarina Fidermuc


 

Črnograditeljem višje kazni, hkrati pa spodbude

Nova uredba o višini “kazni” zaradi nelegalnih gradenj ne uvaja samo višjega nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, temveč tudi ukrepe, s katerimi želi vlada spodbuditi legalizacijo ali odstranitev črnih gradenj.

Lastniki nedovoljenih gradenj bodo po novem morali plačevati višje nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Vlada je na svoji včerajšnji seji s spremembo uredbe o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila podvojila vrednost točke, na podlagi katere upravna enota odmeri višino nadomestila. Po novem bo točka znašala osem evrov, saj si vlada želi, da nezakonita gradnja ne bi bila cenejša od legalne.

Sprememba uredbe prinaša tudi najnižje in najvišje možne vrednosti odmere glede na zahtevnost nelegalne gradnje. Za enostavne in nezahtevne objekte bodo lastniki v najboljšem primeru morali plačati 320 evrov, v najslabšem pa kar 8000 evrov. Pri manj zahtevnih objektih je najnižja možna vrednost odmere postavljena pri 640, najvišja pa pri 24.000 evrih. Samo pri zahtevnih objektih vlada ni postavila zgornje meje, temveč zgolj spodnjo, ki znaša 1600 evrov. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je s pomočjo podatkov iz leta 2012 in deloma iz leta 2013 ugotovilo, da je povprečno nadomestilo za uzurpacijo in degradacijo prostora v tem obdobju znašalo manj kot 900 evrov.

Spodbuda črnograditeljem

Da bi lastnike nedovoljenih gradenj spodbudili k zakonitemu ravnanju, sprememba uredbe prinaša tudi možnost znižanja nadomestila, če ga upravna enota odmeri v postopku legalizacije črne gradnje. Ko lastnik zaprosi za izdajo gradbenega dovoljenja, mu upravna enota nadomestilo lahko zniža za 15 odstotkov. Analiza okoljskega ministrstva je sicer pokazala, da upravne enote največ odločb o odmeri nadomestila izdajo ravno v postopkih legalizacije črne gradnje. Takšni sta kar dve tretjini odločb. Ker je plačano nadomestilo pogoj, da upravna enota v postopku legalizacije lastniku izda gradbeno dovoljenje, na okoljskem ministrstvu ugotavljajo, da se lastniki večinoma ne izogibajo plačilu te kazni.

Z znižanjem nadomestila bo vlada po novem poskušala motivirati tudi lastnike nelegalnih gradenj, za katere je gradbeni inšpektor odredil rušenje. Če bodo lastniki svojo črno gradnjo odstranili, še preden jim bo upravna enota izdala odločbo o odmeri nadomestila, jim bodo tega lahko znižali kar za 75 odstotkov. Ker se država zaveda, da v trenutni gospodarski situaciji nekateri lastniki ne morejo nemudoma v celoti plačati naložene jim kazni, jim sprememba odredbe dovoljuje obročno plačilo.

Večji »zaslužek« države in občin

Velja omeniti, da črnograditelji nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora plačajo le enkrat, ne glede na to, koliko časa imajo nelegalno gradnjo. Denar od zaračunanih nadomestil pa ne gre v celoti v državni proračun, ampak ga pol dobi država, pol pa občina, v kateri je nelegalno zgrajeni objekt.

V letu 2012 je skupna vrednost vseh izdanih odločb o odmeri nadomestila znašala 1,2 milijona evrov, ministrstvo pa je ocenilo, da bo vrednost nadomestil v letu 2013 dosegla milijon evrov. Iz predloga spremembe odredbe je razvidno, da bi zaradi nove uredbe v letu 2014 vsota denarja iz nadomestil znašala približno dvakrat več kot lani oziroma 2,25 milijona evrov.

1400

odločb o odmeri nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v skupni vrednosti 1,2 milijona evrov so upravne enote izdale v letu 2012.

1200

odločb o odmeri nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v skupni vrednosti približno en milijon evrov so upravne enote izdale v prvih osmih mesecih lanskega leta.

Vir: Dnevnik, Vanja Brkiæ


Energetske izkaznice že ta mesec!

Vlada je 7. januarja pripravila in v Državni zbor v tretjo obravnavo poslala besedilo predloga Energetskega zakona (EZ-1), ki bo omogočil večjo preglednost na področju energetike in prinesel tudi gospodinjstvom kar nekaj pozitivnih ukrepov, na primer hitrejšo menjavo dobaviteljev elektrike in plina, hkrati pa naj bi z njim že v tem mesecu pričeli z uvajanjem energetskih izkaznic.

Energetska izkaznica je javna listina, ki bo marsikomu povzročila precejšen strošek, vendar pri njej ne gre za produkt naše, temveč evropske zakonodaje – uvajamo jo na zahtevo Evropske unije. Izkaznica bo nujna za vse novogradnje ter v primeru, da želimo hišo prodati ali oddati, izdela pa vam jo lahko trenutno okoli 140 licenciranih pooblaščencev, ki so pridobili licenco pri Gradbenem inštitutu ZRMK. Cene izdelave izkaznice bodo okoli 350 evrov za povprečne enostanovanjske hiše in od 2.000 do 3.000 evrov za povprečne večstanovanjske stavbe. Izkaznica bo veljala deset let, razen, če se v tem času na objektu opravijo spremembe, ki vplivajo na porabo energije. Zakon predvideva tudi sankcije za tiste, ki ob prodaji ali oddaji ne bodo predložili energetske izkaznice (200 evrov) ali z energetskimi pokazatelji ne bodo opremili oglasa (250 evrov).

Namen uvedbe energetskih izkaznic je v zaščiti potrošnikov, ki naj bi s pomočjo energetske izkaznice ob nakupu ali najemu vedeli, kako energetsko učinkovita je stavba ter kako lahko energetsko učinkovitost izboljšamo ter s tem poskrbimo za nižje stroške. Energetsko izkaznico stavb lahko primerjamo z oznakami za energetsko učinkovitost gospodinjskih aparatov – tudi tu lahko pri samem nakupu preverimo, v kateri energijski razred posamezen aparat spada oziroma kolikšne stroške nam bo povzročal s svojo porabo energije.

 

Vir: SLONEP, 15.01.2014


 

Davek za garažo bo 0,5-odstoten

Obdavčitev. Enaka, če je garaža v stanovanjskem ali poslovnem objektu.

Za vse garaže, ki so v lasti fizičnih oseb, bo treba plačati 0,5-odstotni davek, ne glede na to, ali so v istem bloku kot stanovanje ali ne, so pojasnili na Geodetski upravi Republike Slovenije (Gurs).

Ni poslovni prostor

Naš bralec ima parkirno mesto v garažni hiši v bližini bloka, kjer živi. Kot je razumel iz izpisa Gursa, je parkirno mesto klasificirano kot poslovni prostor, zato ga je skrbelo, da bo moral zanj plačati 0,75-odstotno davčno stopnjo. Pri deset tisoč evrov vrednem parkirnem mestu je to 75 evrov.

Na Gursu pojasnjujejo, da se bo parkirno mesto obdavčilo z davčno stopnjo za druge stavbe, ki je 0,5 odstotka, ne pa z davčno stopnjo za poslovne prostore, ki je 0,75 odstotka, ali z 0,15-odstotno davčno stopnjo, ki velja za stanovanjske nepremičnine. Dodajajo, da je parkirno mesto evidentirano kot svoj del stavbe, ker se ga lahko tudi ločeno kupi ali proda in ker ni namenjen bivanju. Pri delih stavbe pa se bo za obdavčitev upoštevala dejanska raba, ki je evidentirana v registru nepremičnin. Za garaže je to 1242003 – pokrito parkirišče.

Vir: Žurnal 24, Janez Zalaznik


Nepremičninski davek: to morate storiti, da se izognete težavam ali si morda celo znižate davek

Ljubljana, 09.12.2013

Pred začetkom obračunavanja nepremičninskega davka pristojne službe usklajujejo potrebne podatke. Pravilnost le-teh čim prej preverite sami. Spremenjeni podatki vam lahko v primeru napačno navedene rabe ali stanja nepremičnine, prinesejo celo nižji davek.

Potem ko je zakon o davku na nepremičnine po številnih zapletih le dobil zeleno luč, so zdaj v polnem teku priprave državnih organov na to, da bo prihodnje leto v predvidenem roku tudi obračunan.

Preverite podatke!

Podatke za obračun davka pripravljajo na Gursu, kjer ob tem lastnike nepremičnin pozivajo, da še enkrat preverijo podatke o svoji nepremičnini. S tem si sicer morda lahko celo znižate višino davka, ki ga boste morali plačati.

Še posebej bodite pozorni na podatke, ki najbolj vplivajo na vrednost nepremičnine in s tem na višino davka. Gre za podatke o lokaciji nepremičnine, njeni dejanski rabi (na to bodite pozorni, če gre za nedokončano nepremičnino ali nepremičnino, neprimerno za bivanje ali uporabo) in podatke o velikosti stavbe. Ob tem pa ne pozabite niti na podatke o lastniku, vpis osebne služnosti in pravilno prijavo bivališča na upravni enoti (s prijavo na številko stanovanja, ne le hišno številko).

Podatke lahko spreminjate s pomočjo spletne aplikacije "Spreminjanje podatkov registra nepremičnin", ki je dosegljiva na naslovu www.e-prostor.gov.si, za prijavo uporabite geslo, ki ste ga prejeli v obvestilu o poizkusnem izračunu vrednosti nepremičnin leta 2010. Če gesla več nimate, ga lahko dobite v geodetski pisarni, kjer lahko prav tako uredite popravke, samo tam pa je mogoče urediti popravke, pri katerih so zahtevana dokazila.

Da so podatki o vaši nepremičnini urejeni in pravilni, je vaša skrb

Na Gursu še poudarjajo, da podatki o nepremičnini morajo biti urejeni. Najbolje čim prej, zagotovo pa po prejemu obvestil Gursa z informativnim izračunom davka.

Žugajo pa tudi tistim, ki bi morda razmišljali o izogibanju plačevanju davka, s tem, da nepremičnine ne bi vpisali v uradne evidence. Takšnim lastnikom bodo namreč, ko jih bodo ujeli, davek zaračunali za nazaj, čaka jih tudi kazen.
Ker bo sistem kmalu sposoben preverjati tudi popravke podatkov, pa prav tako odsvetujejo prirejanje podatkov v evidenci, z namenom nižanja davka.

Na Gursu delajo s polno paro

Na Gursu sicer pravijo, da so jim predvsem spremembe, ki jih je v zadnji fazi doživel zakon in zahtevajo zbiranje dodatnih podatkov, otežile delo. Zaradi tega so namreč potrebne posodobitve programske opreme in njene dopolnitve, da bodo sistemi sposobni izdelovati informativne izračune. V naslednji fazi pa bodo opremo posodobili tudi za izmenjavo podatkov z Dursom.

Prav tako se na Gursu že zdaj pripravljajo na naval pritožb, ki bo sledil informativnim izračunom, zato bodo uvedli sistem naročanja lastnikov, ki jim tako ne bo treba čakati v vrsti, da popravijo morebitne napake.

Prav tako Gurs že zdaj sodeluje z upravnimi enotami, da bi še pred pošiljanjem izračunov uredili čim več podatkov, med drugim matične številke lastnikov, lotili pa so se tudi urejanja upravljavcev državnega premoženja. Na vprašanje, kako lahko država terja red od lastnikov nepremičnin, če sama nima reda na področju svojih nepremičnin, vodja Gursa Aleš Seliškarpravi, da je očitno podobno kot drugi lastniki nepremičnin, čakala na skrajni trenutek.

Na Gursu sicer trenutno še vedno čakajo tudi podatke, ki jih bodo pridobili iz evidenc drugih služb, na primer s kulturnega ministrstva, od koder bodo posredovali podatke o kulturnih objektih. Do tega statusa bodo pri obračunu davka namreč upravičeni le objekti iz njihove evidence.

Obetajo se spremembe

Kot je povedal direktor urada za nepremičnine Dušan Mitroviæ, so predvidene tudi spremembe zakona o množičnem vrednotenju.

Po spremembi naj bi bilo v primerih posebnih okoliščin mogoče določiti vrednost nepremičnine z individualno cenitvijo.

Posebne okoliščine naj bi presojale posebne strokovne komisije, med posebne okoliščine za naj bi med drugim spadale konstrukcijske napake, posledice požara ...

Pomembni datumi:

1.1.2014 - Veljati začne zakon, s katerim se uvaja nepremičninski davek.

1.2.2014 - Okoli tega datuma boste lastniki nepremičnin prejeli informativni izračun davka.

31.3.2014 - Rok, do katerega lahko lastniki nepremičnin spreminjajo podatke, ki ne odražajo dejanskega stanja.

1.4. 2014 - presečni datum za podatke, ki jih Durs nato posreduje Dursu, kjer izračunajo davek in izdajo odločbe o odmeri davka na nepremičnine.

31.5.2014 - Lastniki nepremičnin dobijo odločbe Dursa.

30.6.2014 - Lastniki nepremičnine, ki niso prejeli odločbe Dursa, morajo do tega datuma to sporočiti Dursu.

Davek: obračun, plačevanje in olajšave

Osnova za obračun nepremičninskega davka je splošna tržna vrednost nepremičnine, ki je bila ugotovljena v procesu množičnega vrednotenja nepremičnin.

Leta 2014 se za odmero upošteva 80 odstotkov ugotovljene vrednosti, leta 2015 90 odstotkov, leta 2016 pa polna ugotovljena vrednost.

Davek bo nad 50 evrov mogoče plačati v obrokih. V višini od 50 do 200 evrov v dveh obrokih, v višini od 200 do 400 evrov v treh obrokih in na 400 evrov v štirih obrokih.

Nižji davek bodo plačali tisti, ki so upravičeni do socialne pomoči ali varstvenega dodatka. Za nepremičnino, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče, bodo plačali polovični davek.

Za 30 odstotkov nižji davek pa bodo od nepremičnine, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče, plačali invalidi. Pravico do znižanja davka bo na podlagi odločbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ugotavljal Durs, zato te olajšave ne bodo zajete v Gursovem informativnem izračunu.
 

Vir: 24 ur.com


Davek bo silil v etažiranje hiš

Obdavčitev. Na delu hiše materi ali bratu ne morete dati služnosti, zato višji davek.

Kdor ima v lasti na primer tretjino ali četrtino hiše ali stanovanja, se višji davčni stopnji ne bo mogel izogniti s podelitvijo služnosti sorodnikom, ki tam živijo.

Hiš ali stanovanj, ki so v lasti treh ali več ljudi, je kar 56.398; tako je tudi pri naši bralki, ki je po očetu podedovala četrtino hiše. V njej živita njena mati in brat z družino, skupno pet ljudi. Sama z možem in otrokom živi v hiši, ki je v lasti moževih staršev – skupno jih tam prav tako prebiva pet. Po zakonu bi morala plačati 0,5-odstotno davčno stopnjo nepremičninskega davka, kar pomeni, da bo za svojo četrtino plačala več davka kot mati in brat skupaj za tri četrtine hiše.

Doslej je ministrstvo za finance mirilo, da lahko sorodniki razmerja uredijo s služnostjo, a se je izkazalo, da to na idealnih deležih ni mogoče. "Solastnik idealnega deleža ne more postati imetnik osebne služnosti idealnega deleža drugega solastnika," trdijo zdaj. Solastnik ne more pridobiti služnosti, ker je služnost pravica uporabljati tujo stvar, stvar je po stvarnopravnem zakoniku samostojen predmet, to pa idealni delež ni, pojasnjuje odvetnik Aleš Kaluža.

Stanje lahko mati in hči rešita tako, da hišo etažirata, če je iz nje mogoče narediti več funkcionalnih celot. Če bi na primer mansarda ustrezala četrtini hiše, bi se na tej četrtini hči vknjižila kot izključna lastnica in bi lahko podelila služnost materi.

Dobro je le za kasiranje

Ob tem Kaluža opozarja, da zakon kot celotno nepremično šteje majhno garsonjero v stavbi z etažno lastnino in na drugi strani večstanovanjsko družinsko hišo, ki pa je v zemljiški knjigi vpisana kot celota, kar je po njegovem mnenju neživljenjska rešitev, a je zelo praktična za pobiranje davkov.

"Ta rešitev bo lastnike večstanovanjskih nepremičnin, ki bodo želeli ustanoviti ali pa že imajo ustanovljeno osebno služnost, silila v ustanavljanje etažne lastnine, tako da bo vsako stanovanje vknjiženo kot posamezna enota etažne lastnine in s tem 'samostojna nepremičnina', na kateri bo vknjižena služnost," meni Kaluža.

Primerov, ko je služnost stanovanja vpisana na parceli (torej ne na ločeni etažni lastnini), je po podatkih vrhovnega sodišča kar 241.525. Stanovanje je namreč po stanovanjskem zakoniku skupina prostorov za trajno bivanje, ki so funkcionalna celota, a ta ni nujno ločena etažna lastnina. Za primerjavo: na etažni lastnini je vpisanih le 3.428 služnosti stanovanja.

Ali nismo nameravali bolj obdavčiti praznih nepremičnin?

Koalicijske stranke, ki so sprejele zakon o davku na nepremičnine, smo vprašali, kaj je bil po njihovo cilj trikrat višje obdavčitve nerezidenčnih nepremičnin in ali so s končno rešitvijo zadovoljni. Zanimalo nas je tudi, kaj bi svetovali oziroma sporočili bralki, ki ima v lasti le podedovano četrtino domače hiše, v kateri živita njena mati in brat z družino, sama pa živi v hiši moževih staršev. Čeprav sta obe hiši polni, bo morala za svojo četrtino hiše plačati višji davek, ki velja za nerezidenčne nepremičnine.

V Pozitivni Sloveniji so odgovorili, da je namen višje obdavčitve nerezidenčnih stanovanjskih nepremičnin smotrnejše upravljanje "stanovanjskega fonda v Sloveniji, ki je precejšnji meri nezaseden". "Pričakujemo, da bo takšna davčna politika spodbudila oddajo ali odprodajo stanovanjskega fonda, ki doslej ni bil v svoji funkciji," so dodali. O tem, zakaj mora biti za tak cilj obdavčena četrtina hiše, v kateri živi pet ljudi in torej je v uporabi, pa niso odgovorili.

Pri Socialnih demokratih pravijo, da sta bila cilja "spodbujanje legalne oddaje nepremičnin in prodaja praznih stanovanj". "Spoštovani davčni zavezanki bi tako svetovali, da začne tisti del hiše, ki ga ima v lasti, oddajati. To lahko stori na več načinov, na primer tako, da odda ta del nepremičnine svoji družini/sorodnikom kot neprofitno ali pa drugim najemnikom kot komercialno; posledično bi imela enako stopnjo obdavčitve kot preostala rezidenčna stanovanja," so zapisali, ob tem pa pozabili, da sodeč po pojasnilih ministrstva za finance brezplačna oddaja v uporabo ali simbolna najemnina ne znižata davčne stopnje. Prav tako niso pojasnili, kako drugim najemnikom oddati četrtinski idealni delež hiše.

Kot je dejal Marko Pavlišič iz Državljanske liste, je sam predlagal, da bi za rezidenčno upoštevali vsako nepremičnino, kjer ima ena oseba stalno bivališče, kar pa ni bilo sprejeto. Izpostavil je, da zakon omogoča ureditev služnosti, ki pa položaja naše bralke ne rešuje.

V Desusu na naše vprašanje niso odgovorili.

Vir: Zurnal24.si, Janez Zalaznik


Gursu je treba poročati o vseh poslih z nepremičninami

Ljubljana, 06.07.2013,  

Lastniki nepremičnin morajo do 15. v mesecu geodetski upravi poslati poročilo o kupoprodajnih in najemnih poslih s stavbami in deli stavb. S tem naj bi povečali pregled nad nepremičninskim trgom. 

1. julija se je začela uporabljati evidenca trga nepremičnin, s tem pa je tudi nastopila obveznost poročanja o kupoprodajnih poslih z nepremičninami in najemnih poslih s stavbami in deli stavb. Podatke je treba poslati Geodetski upravi RS (Gurs) do 15. v mesecu po mesecu, v katerem je bil sklenjen posel. 

Kot so sporočili iz Geodetske uprave RS (Gurs), prilagojeno evidenco trga nepremičnin predvideva že zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, na podlagi sklepa resornega ministra, objavljenega junija v uradnem listu, pa se začne uporabljati 1. julija. 

O kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami morajo podatke pošiljati davčna uprava iz evidence napovedi za odmero davka na promet z nepremičninami ter prodajalci iz pogodb za kupoprodajne pravne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (DDV) oz. lizingodajalci iz pogodb o finančnem lizingu nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV. 

Lizingodajalci lahko pošljejo podatke o pogodbah, ki na dan 1. julij 2013 še trajajo, ne glede na to, ali je bil ob sklenitvi finančnega lizinga nepremičnin obračunan DDV ali davek na promet nepremičnin. 

Elektronsko poročanje za prodajalce in lizingodajalce. 

Prodajalci nepremičnin in lizingodajalci morajo o poslih z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, poročati elektronsko – z vnosom podatkov v prilagojeno evidenco trga nepremičnin ali v predpisanem izmenjevalnem formatu prek spletne aplikacije. 

O najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb morajo poročati najemodajalci, ki so fizične ali pravne osebe in so lastniki stavb ali delov stavb, ki jih dajejo v najem, najemodajalci, ki so upravljavci stavb ali delov stavb v lasti države ter upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb za dele stavb v solastnini lastnikov delov stavb v večstanovanjski ali poslovni stavbi. 

Najemodajalci morajo pošiljati podatke o vseh "aktivnih" poslih – o najemnih pogodbah, ki so na dan 1. julij 2013 še trajale, in o novih najemnih pogodbah, sklenjenih po tem datumu. 

V primeru oddajanja stavb v državni lasti ali ko je najemodajalec upravnik (oddaja v najem skupnih stavb ali delov stavb v večstanovanjski ali poslovni stavbi), se v evidenco trga nepremičnin poroča elektronsko, v primeru, ko je najemodajalec fizična oseba, pa se lahko poroča elektronsko ali po pošti na obrazcu, ki je objavljen na spletnih straneh Gursa. 

Tako podatke o kupoprodajnih poslih in finančnem lizingu kot o oddaji v najem je treba posredovati do 15. v mesecu po mesecu, v katerem je bil sklenjen pravni posel. Npr. podatke o pravnih poslih, ki bodo sklenjeni julija, je treba poslati do 15. avgusta.

Evidenca bo omogočala večji pregled 

Na Gursu pravijo, da je evidentiranje teh podatkov prvenstveno namenjeno pridobivanju podatkov o prodajnih cenah in najemninah za izvajanje nalog množičnega vrednotenja nepremičnin. Na podlagi teh podatkov se oblikujejo modeli vrednotenja za posamezne vrste nepremičnin, določajo posplošene tržne vrednosti nepremičnin, ki se vodijo v registru nepremičnin, ter indeksi vrednosti, s katerimi se vrednosti nepremičnin prilagajajo trenutnim tržnim razmeram. 

Evidenca trga nepremičnin je kot javna evidenca namenjena tudi drugim uporabnikom oz. je uporabljena za druge namene (za potrebe statistike, davčne namene), če tako določajo predpisi. Prek javnega vpogleda v podatke o cenah in najemninah prispeva k preglednosti in učinkovitosti trga nepremičnin, dodajajo na Gursu.

Vir: 24ur.com


Vlada črtala 8. člen Černačeve uredbe

 Vlada je črtala 8. člen uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Člani vlade menijo, da so tako preprečili morebitno izigravanje prostorskih aktov občin. Strokovnjaki pa opozarjajo, da črtanje le enega člena ni dovolj.

Vlada je sprejela uredbo, ki spreminja uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Člani vlade so po opozorilih občin in strokovne javnosti preučili situacijo, ki sta jo povzročili sama uredba in spremembe osnovne uredbe, ki so sledile le po desetih dneh. Vlada Alenke Bratušek je ugotovila, da največ nejasnosti in nezadovoljstva občin ter strokovne in druge javnosti v praksi povzroča 8. člen uredbe. Kot pravi vlada, je z 8. členom uredbe, ki določa pogoje za umestitev nezahtevnih in enostavnih objektov v prostor, država v nekaterih primerih posegla v izvirno pristojnost občin na področju prostorskega načrtovanja.

Tako je vlada danes 8. člen uredbe preprosto črtala. Zdaj po mnenju vlade ni nobenega dvoma več, da se za umeščanje objektov v prostor uporabljajo izključno določbe veljavnih prostorskih aktov občin. Ocenili so, da so tako preprečili morebitno izigravanje občinskih pravil, zapisanih v prostorskih aktih. "S tem pa je tudi jasna odgovornost občin, da zagotovijo ustrezne podlage oziroma sprejmejo ustrezne ukrepe za ureditev problematike," so dodali na vladi.

Strokovnjaki, združeni v skupino Odgovorno do prostora, menijo, da bi bilo treba v celoti odpraviti uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, ki jo je pripravila še vlada Janeza Janše. Čeprav je nova vlada danes črtala najbolj sporni člen uredbe, so prepričani, da manjši popravki uredbe niso prava rešitev.

Zdaj bo vlada proučila še dejansko stanje in možne rešitve, da bi bilo na sistemski ravni zagotovljeno kakovostno umeščanje objektov v prostor ter gradnja zanesljivih in varnih objektov.

Na vladi pravijo, da današnja sprememba uredbe poudarja ključno odgovornost občin, da na svojem območju določijo zahteve in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za umestitev vseh objektov. Tudi enostavnih in nezahtevnih objektov v prostor. Na vladi pravijo, da je bila pristojnost določanja teh pogojev po letu 2003 v celoti vrnjena pod okrilje občin. "Za nekatere občine to pomeni sprejetje novih ali spremenjenih prostorskih aktov, saj se ne bodo več mogle sklicevati na t. i. ureditev te tematike s strani države," še pravijo na vladi.

Vir: 25ur.com, Ljubljana, 28.03.2013,


Kaj in kako lahko gradimo po uredbi o razvrščanju objektov?

Ljubljana - Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, ki jo je nedavno sprejela Janševa vlada, naj bi poenostavila postopek pridobivanja gradbenih dovoljenj. Zbrali smo nekatere njene poudarke.

Z uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, sprejeto februarja in spremenjeno marca, je Janševa vlada, kot je zapisala, določila širok nabor nezahtevnih objektov, za katere je mogoče dobiti gradbeno dovoljenje po poenostavljenem postopku.

Nekdanja vlada je sprejem dokumenta utemeljila z odpravo administrativnih ovir in bremen za investitorje in upravne organe. Kot so pojasnili, bo v več primerih kot do zdaj mogoče investicije izvesti brez gradbenega dovoljenja in posledično brez projektne dokumentacije oziroma bo ta manj obsežna, postopki pa bodo hitri in za investitorje bistveno cenejši.

Na uredbo se je sicer s pismom premierki Alenki Bratušek kritično odzval del stroke, zbran v skupini Odgovorno do prostora.
Kaj torej določa nova uredba, ki naj bi poenostavila postopke pridobivanja gradbenih dovoljenj, v več primerih kot doslej pa omogočila izvedbo gradnje brez gradbenega dovoljenja? V nadaljevanju smo pripravili njen pregled z nekaterimi pojasnili.

Štiri vrste objektov, pri dveh postopki poenostavljeni


Uredba razvršča in določa objekte glede na zahtevnost gradnje na zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne, podrobneje določa vzdrževanje objektov, pa tudi pogoje za umeščanje nezahtevnih in enostavnih objektov v prostor, kadar ti niso določeni v prostorskem aktu.

Zahtevni objekti po uredbi so objekti, v katerih se zadržuje večje število oseb, objekti, ki imajo velike dimenzije, objekti, za katere je vedno obvezna presoja vplivov na okolje po zakonu, ki ureja varstvo okolja, ali drugi objekti, če je tako določeno s posebnimi predpisi. Med zahtevne objekte se na primer uvrščajo večstanovanjske stavbe, poslovne in upravne stavbe, gostinske, trgovske in stavbe za storitvene dejavnosti, ki presegajo površine in višine, določene v uredbi, pa seveda ceste, mostovi in vsi ostali veliki objekti.

Nezahteven objekt po uredbi je tisti, ki je konstrukcijsko manj zahteven.

Kot enostavne uredba opredeljuje konstrukcijsko nezahtevne objekte, ki ne potrebujejo posebnega statičnega in gradbeno-tehničnega preverjanja, obenem pa niso namenjeni prebivanju in nimajo vplivov na okolje.

Manj zahtevni objekti pa so vsi tisti, ki niso uvrščeni med zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte.

Primeri nezahtevnih objektov


Primeri nezahtevnih objektov po uredbi so na primer majhne stavbe s površino do 50 kvadratnih metrov (garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva in podobno), razni pomožni objekti v javni rabi, ograje, višje od dveh metrov, podporni zidovi, greznice, samostojna parkirišča do 200 kvadratnih metrov, športna igrišča na prostem, velika od 1.000 do 10 tisoč kvadratnih metrov, večji objekti za oglaševanje, objekti za rejo živali s površino do 100 kvadratnih metrov, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti s površino do 150 kvadratnih metrov, na primer kozolci toplarji, pa tudi objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost s površino do 80 kvadratnih metrov.

Primeri enostavnih objektov


Med enostavne objekte pa uredba med drugim uvršča majhne stavbe do površine 20 kvadratnih metrov, ki so zasnovane kot dopolnitev obstoječih povezav (lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica in podobno), manjše pomožne objekte v javni rabi (na primer pomožni cestni objekti), ograje, nižje od dveh metrov, podporne zidove, greznice z volumnom do 30 kubičnih metrov, rezervoarje za vodo z volumnom do 100 kubičnih metrov, do pet metrov visoke in do 30 metrov globoke vodnjake in vodomete, kolesarske in gozdne poti ter pešpoti, manjša igrišča na prostem (s površino do 1.000 kvadratnih metrov), pa tudi manjše oglaševalske površine ter pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, manjše od tistih, ki se uvrščajo med nezahtevne objekte, med katerimi uredba na primer našteva kozolce, kmečke lope, rastlinjake, silose, skednje, senike, kašče, gnojišča in podobno.

Pogoj za dopustnost gradnje se presoja po prostorskem aktu


Po uredbi je pogoj za umestitev nezahtevnih in enostavnih objektov v prostor izpolnjen, če so pri nameravani gradnji upoštevane določbe prostorskih aktov in drugih predpisov občine. Kadar ti pogojev ne navajajo, se za dopustnost umestitve upoštevajo pogoji iz uredbe, med katerimi so odmiki od sosednjega zemljišča, dopustna namenska raba, dovoljeno število objektov na posamezni parceli ter dovoljeno oblikovanje, materiali in velikost.

Treba je pojasniti, da uredba ne posega in ne spreminja prostorskih aktov, ki jih sprejmejo posamezne občine in v katerih so prikazani območja namenske rabe zemljišč, vrste dopustnih dejavnosti, merila in pogoji za umeščanje vseh vrst objektov, podatki o varovanih območjih in pasovih in podobno.

Po veljavni zakonodaji mora biti torej sleherni objekt umeščen v prostor v skladu s prostorskim aktom. Tako gradnja zunaj območij in brez pogojev, ki jih določajo občinski prostorski akti, v nobenem primeru ni dovoljena. Izjema je zgoraj omenjeni primer, ko prostorski akti in drugi občinski predpisi ne navajajo pogojev za prostorsko umestitev nezahtevnih in enostavnih objektov.

Soglasja obvezna v vsakem primeru


Tako za nezahtevne kot za enostavne objekte velja, da mora investitor pred gradnjo objekta pridobiti potrebna soglasja. Na primer soglasje pristojnega soglasodajalca, če je nameravana gradnja objekta znotraj varovalnega pasu vodotoka, prometne infrastrukture, okoljske, energetske in elektronske infrastrukture ter druge gospodarske javne infrastrukture.

Soglasje je potrebno tudi v primeru, ko je nameravana gradnja na varovanem območju kulturne dediščine, varovanem območju narave, vodovarstvenem območju, v varovalnih gozdovih.

Kadar je odmik nameravanega objekta manjši od predpisanega, je potrebno soglasje soseda.

Brez gradbenega dovoljenja pri enostavnih objektih


Pri objektih, ki jih uredba uvršča med enostavne, razen zgoraj navedenih soglasij ni potrebna pridobitev nobenih drugih posebnih dovoljenj. Ob tem velja pripomniti, da pri gradnji enostavnih objektov tudi po stari uredbi, ob upoštevanju veljavnega zakona o graditvi objektov, ni bilo treba pridobiti gradbenega dovoljenja.
V vsakem primeru pa mora vsak, ki želi posegati v prostor, vedeti, kaj določa prostorski akt, in to tudi upoštevati.

Poenostavljen postopek za nezahtevne objekte


"Investitor mora za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt tudi po novi uredbi izpolniti poseben formular in priložiti listine, iz katerih so razvidni, situacija objekta, tehnični opis, namembnost, površina, tloris, prerez in fasada objekta, pa tudi navedba odmikov od sosednjih parcel ter seveda vsa potrebna soglasja. Izkazati mora tudi pravico graditi. Oblikovanje in umestitev objekta pa mora biti v skladu s prostorskim aktom. Gre za poenostavljen postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja," pojasnjuje arhitektka Jana Malenšek iz biroja Malenšek arhitekti.

"Postopek tako ostaja enak, je pa nova uredba določene objekte razvrstila drugače, nekaterim enostavnim in nezahtevnim objektom pa je spremenila zgornjo mejo velikosti ter podrobneje opredelila, kaj je vzdrževanje," dodaja Malenškova.

Investitorje preverja inšpekcija


Nadzor na tem, ali so objekti skladni z zakonom o graditvi objektov in s prostorskimi akti, pa tudi z gradbenim in uporabnim dovoljenjem, sicer izvaja pristojni inšpektorat.

Inšpektorat preverja, ali se objekt gradi, ali je zgrajen in ali se uporablja in vzdržuje v skladu z zakonom o graditvi objektov, s podzakonskimi akti, pravilniki, prostorskimi akti in drugimi predpisi.

Vir: J.T.,PlanetSiol.net


Gradnja nezahtevnega ali enostavnega objekta - krinka za legalizacijo vikenda?


Po tem, ko je bila v Uradnem listu št. 18/2013 objavljena Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, je predvsem zaradi afere ministra Maherja in pritiskov civilne družbe prišlo do hitre spremembe uredbe. Kako tudi ne, ko pa je nepremišljena uredba o razvrščanju objektov omogočala enostavno legalizacijo vikendov na območjih, kjer gradnja ni dovoljena.

Vlada je zgolj nekaj tednov po sprejetju Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, uredbo spremenila ter jo dopolnila – objekti morajo odslej upoštevati prostorske akte in predpise občine. Kako pomembna je bila sprememba dokazuje že dejstvo, da so samo v občini Piran prejeli skoraj 200 vlog, s katero bi se legalizirali objekti, ki sicer predvidoma služijo kot vikendi, a jih je marsikdo postavil pod pretvezo, da gre za pomožen kmetijski objekt.

Od črne gradnje do legalizacije vikenda

Lastniki počitniških črnih gradenj, so od nekdaj poskušali legalizirati svoje vikende na različne načine, večinoma prav s tem, da so zatrjevali, da gre za čebelnjake, kleti, lope za orodja in podobne objekte, ki so glede na zemljišče nujni.

Pri legalni gradnji pomožnega kmetijskega objekta, pa naj gre za enostavno ali nezahtevno majhno stavbo, je potrebno upoštevati, da mora ta neposredno služiti kmetijski proizvodnji ali povečani kmetijski proizvodnji. Pri tem je potrebno soglasje občine, ki skuša s tem zaščititi najboljša kmetijska zemljišča. Lastnik zemljišča mora imeti pri tem seveda na razpolago dovolj veliko zemljišče, da lahko objekt dovolj oddalji od meje s sosednjim zemljiščem (odmaknjenost vsaj za polovico svoje višine oziroma, pri vkopanih objektih, najmanj 1,5 metra), zagotovljen pa mora biti tudi predpisan varovalni pas od ceste, plinovoda, električnega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja – če varovalni pas ni zadosten, je možno graditi le po pridobitvi posebnega soglasja. Na zemljišče se lahko pojavi en objekt posamezne vrste ali več objektov različnih vrst.

Sicer za pomožne kmetijsko gozdarske objekte velja, da morajo biti pritlični in grajeni brez medetažne plošče – to pomeni, da je streha hkrati strop nad prostorom. Objekt mora biti skladen z okoljem, torej ne sme izstopati ali s svojim videzom »kvariti« videza prostora.

Nezahtevni in enostavni objekti

Za majhno stavbo, s površino do 50 kvadratnih metrov, ki ni namenjena prebivanju, veljajo med drugim garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobno – vse to štejemo med nezahtevne objekte.

Za enostavne objekte štejemo objekte s površino do 20 kvadratnih metrov, ki so samostojni ali prislonjeni k stavbi, sem pa spadajo objekti kot so lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobno.

Med nezahtevne in enostavne objekte sodijo tudi ograje, podporni zidovi, greznice, vodnjaki, parkirišča, športna igrišča in podobno.

Kaj pa je tisto, kar se šteje za pomožni kmetijsko gozdarski objekt, s čimer ljudje običajno prikrivajo svoje vikende? Gre za objekte namenjene kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki niso namenjeni bivanju. Ti se glede na površino, v višino ali volumen ločujejo na nezahtevne in enostavne objekte, sem pa spadajo kozolci, kmečke lope, pastirski stani, grajeni rastlinjaki, silosi, skednji, seniki, kašče, gnojišča, koruznjaki, kleti, vinske kleti, pokrita skladišča za lesna goriva, zbiralniki gnojnice in gnojevke, napajalna korita, krmišča, hlevski izpusti, grajena molzišča, grajene obore, grajene ograje za pašo živine, grajene ograje ter opore za trajne nasade, grajene poljske poti in grajene prometnice. Prav tako so kot nezahtevni objekti aktualni objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost, ki ravno tako niso namenjeni bivanju, njihova površina je lahko do 80 kvadratnih metrov, sem pa spadajo zidanice, sirarne, sušilnice sadja in rib, oljarne, kisarne in mlini. 

Vir: SLONEP, 25.03.2013  


Vlada popravlja sporno uredbo o gradnji enostavnih in nezahtevnih objektov

Ljubljana - Vlada je zaradi različnih razlag določb glede pogojev za umeščanje nezahtevnih in enostavnih objektov v prostor pripravila predlog novele uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. 

Vlada je zaradi različnih razlag določb glede pogojev za umeščanje nezahtevnih in enostavnih objektov v prostor pripravila predlog novele uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.Vlada uredbo popravlja le nekaj tednov po njenem sprejetju ter po negativnih odzivih stroke in predstavnikov lokalnih skupnosti. 

Vlada, ki opravlja tekoče posle, je v spremenjeni uredbi določila, da je pogoj za umeščanje nezahtevnega in enostavnega objekta v prostor izpolnjen, če so pri nameravani gradnji teh objektov upoštevane določbe prostorskih aktov ali drugih predpisov občine. Vlada je določila še, da v kolikor prostorski akt ali drug predpis občine ne določa pogojev za umeščanje teh objektov v prostor, je umestitev takšnega objekta dopustna le ob izpolnjevanju določenih pogojev. 

Namen objekta dopolnjuje namensko rabo obstoječe pozidave: 

Tako morajo biti najbolj izpostavljeni deli objekta od meje sosednjega zemljišča odmaknjeni za polovico svoje višine, pri vkopanih objektih najmanj 1,5 metra. Vlada je v uredbi zapisala tudi, da namen objekta dopolnjuje namensko rabo obstoječe pozidave, in da se na parceli, namenjeni gradnji, lahko postavi največ en objekt iste vrste ali več objektov različnih vrst. 

Prav tako je vlada določila, da objekt s svojo velikostjo, materiali ter drugimi oblikovnimi značilnostmi ne sme kvariti splošnega videza prostora in v prostoru ne sme izstopati. V primeru dopolnitve obstoječe pozidave pa glede na velikost, materiale, barvo in druge oblikovne značilnosti objekt ne sme odstopati od že zgrajenih objektov oziroma mora slediti tipologiji že zgrajenih objektov. 

Za parcelo, namenjeno gradnji, se po noveli uredbe šteje gradbena parcela, ki je bila določena z upravno odločbo kot funkcionalno zemljišče ali zemljiška parcela, parcelirana v skladu s prostorskim aktom. V primeru obstoječe pozidave pa se za takšno parcelo šteje parcela, na kateri leži objekt, za katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Vlada ob tem dodaja, da se omenjena pravila ne uporabljajo za objekte, za katere posebni predpisi določajo, da je njihova gradnja v javno korist.

Nova uredba kot nezahtevne določa vse majhne stavbe do 50 kvadratnih metrov površine 

Če je dosedanja uredba za enostavne majhne stavbe površine do 30 kvadratnih metrov in med 30 in 50 kvadratnih metrov za nezahtevne majhne stavbe, nova uredba kot nezahtevne določa vse majhne stavbe do 50 kvadratnih metrov površine. Nova uredba uvaja tudi kategorijo majhnih stavb kot dopolnitev obstoječe pozidave in za enostavne tovrstne objekte postavlja zgornjo mejo površine 20 kvadratnih metrov. 

Vlada je dosedanjo uredbo konec februarja sprejela z namenom odprave administrativnih ovir in bremen za investitorje in upravne organe. Že kmalu zatem pa so strokovnjaki iz skupine Odgovorno do prostora opozorili, da je uredba škodljiva, saj lahko pride do primerov nevarne gradnje, objektov pa ne bo mogoče v celoti evidentirati. Poleg tega naj bi vlada z uredbo posegla v pristojnosti lokalnih skupnosti. 

V Skupnosti občin Slovenije so vlado pozvali k zadržanju izvajanja uredbe. Zahtevi so se pridružili v občini Piran, kjer niso izključili niti možnosti sprožitve pobude za oceno ustavnosti uredbe. Po poročanju Primorskih novic pa so v izolski in piranski občini v zadnjih dneh po sprejetju uredbe prejeli nadpovprečno veliko število klicev in informativnih obiskov glede možnosti legaliziranja obstoječih črnih gradenj ali postavitve novih objektov.

Vir: Planet siol.net


Gradnja lažja, stroka na noge

Spremembe. Hitreje do zidanice ali čebelnjaka; urbanisti hočejo ustavno presojo.

Na ministrstvu pravijo, da v zakonu o gradnji objektov še vedno obstajajo ustrezne varovalke, ki preprečujejo, da bi se objekti gradili tako, da bi to vplivalo na njihovo varnost.

"Gradbene investicije bo mogoče izvesti hitreje in ceneje, vendar še vedno upoštevaje okoljske in druge omejitve," na ministrstvu za infrastrukturo in prostor pojasnjujejo popravljeno prostorsko zakonodajo.

Mini legalizacija
Gradbeni inšpektorji. Ocenjujejo, da se bo zaradi nove uredbe število postopkov, ki jih vodijo zaradi gradnje enostavnih objektov, zmanjšalo za do 30 odstotkov. Uredba tako uvaja neke vrste minilegalizacijo.

Ministrstvo z vladno uredbo objekte razvršča glede na zahtevnost gradnje. Za nezahtevne objekte, ki niso namenjeni bivanju, mora investitor pridobiti gradbeno dovoljenje, ni pa mu treba priložiti projektne dokumentacije, zaradi česar je postopek hitrejši in cenejši.

Določili so tudi nabor enostavnih objektov, za katere gradbenega dovoljenja sploh ni treba pridobiti. Natančneje so definirana tudi vzdrževalna dela, ki se lahko opravijo brez upravne odločbe.

Za ustavno presojo

Stroka in občine so do sprememb zakonodaje kritične in napovedujejo ustavno presojo. "Razhajanje med strokovno in politično javnostjo se odraža v škodljivi razgradnji sistema urejanja prostora in v prostorskih degradacijah, ki že ogrožajo kakovost bivanja in razvojno zanimivost Slovenije," pravijo v skupini Odgovorno do prostora, v kateri so združeni urbanisti in arhitekt

VIR: Zurnal24.si -  David Jug


Obetajo se zidanice brez vinogradov

Vlada povečuje velikost objektov, ki jih bo vsak lahko gradil na lastno pest in brez kakršnih koli dokumentov. Hkrati rahlja omejitve, kje ti objekti lahko stojijo.

»Zgodba skednjev in pastirskih stanov po dolini Soče in po Triglavskem narodnem parku je dovolj povedna. Ti objekti dajejo navzven videz kmetijsko-gozdarskih objektov, v resnici pa se uporabljajo kot prostočasni objekti, recimo kot počitniške hiše. Gradbeni inšpektorji tega ne morejo dokazati, razen če na kakšni strehi opazijo dimnik. S to novo uredbo je zdaj vlada še dodatno dopustila vseslovensko akcijo postavljanja prostočasnih objektov v preobleki kmetijsko-gozdarskih objektov,« je ogorčen krajinski arhitekt Izidor Jerala. »To bo katastrofa za našo skupno javno dobrino – prostor – še zlasti zato, ker vsi ti posegi ne bodo nikjer evidentirani,« se mu pridružuje komisarka za zakonodajo pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije Helena Kovač.

Poplava nevarnih gradenj?

Z novo uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, ki jo je vlada sprejela prejšnji teden in jutri stopa v veljavo, se po mnenju stroke odpira široko polje za rast nenadzorovanih in posledično celo nevarnih gradenj. Ne le da vlada z uredbo povečuje velikost objektov, ki bodo sodili med enostavne in nezahtevne objekte, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja oziroma jih bodo investitorji lahko gradili brez vsakršne strokovne podlage, torej brez projektne dokumentacije. Hkrati tudi rahlja omejitve, kje je mogoče postaviti takšne objekte oziroma koliko jih je dovoljenih na eni parceli.

Čeprav se je stroka že doslej pritoževala nad nevzdržnim porastom lop, garaž in drugih enostavnih objektov, je bilo teh po besedah Kovačeve malo v primerjavi s tem, kar omogoča nova uredba. Kot je izračunala vlada, se za 35 odstotkov povečuje število objektov, ki bodo sodili med enostavne, za več kot 50 odstotkov pa bo večje število objektov, ki bodo sodili med nezahtevne. Brez kakršne koli strokovne presoje se bodo po novem lahko gradile tudi večetažne stavbe, stavbe s površino do 150 kvadratnih metrov, športna igrišča v velikosti do 10.000 kvadratnih metrov, pa tudi ograje, visoke do štiri metre.

Širokogrudne omejitve

Poleg tega po besedah Kovačeve v uredbi ni več omejitve, da se lahko enostavni in nezahtevni objekti gradijo le na tistih parcelah, kjer že stoji nek objekt. Po besedah Jerale pa bi zaradi nenatančnega določila iz uredbe lahko celo sklepali, da je kmetijski oziroma gozdarski objekt po novem mogoče postaviti tudi na nezazidljivem zemljišču, torej celo sredi prvovrstnega kmetijskega zemljišča oziroma gozda. »Kmetijska zemljišča so bila do danes pod posebnim varstvom tako, da brez spremembe namembnosti na njih ni bilo mogoče graditi stavb, nova uredba pa določa le, da mora objekt dopolnjevati namensko rabo zemljišča.« Kmetijski objekt seveda dopolnjuje kmetijsko rabo zemljišča. Med bistvenimi spremembami nove uredbe je po besedah Jerale tudi recimo ta, da za gradnjo zidanice investitorju ne bo treba več dokazovati, da ima tudi svoj vinograd.

Vir: Dnevnik, Marjeta Kralj


Kako vas bo lopnil davek na nepremičnine?

Če ste lastnik večjega stanovanja v Ljubljani in počitniške hiše na Obali, ste že lahko obdavčeni z dodatnimi 1.250 evri na leto.

Krog zavezancev za poseben davek na nepremičnine višje vrednosti se je z novim letom zaradi znižanja meje obdavčitve z enega na pol milijona evrov razširil. V državi ima po podatkih geodetske uprave 5.700 oseb nepremičnine, vredne več kot pol milijona evrov. Te bodo po novem obdavčene z najmanj 0,25 odstotka, a je pri tem veliko izjem. Katere nepremičnine ne bodo obdavčene, kako visok bo sploh davek?

Davčne spremembe so začele veljati z zakonom o izvrševanju proračuna, za katerega je do zadnjega kazalo, da ga bo spodnesla zahteva za razpis referenduma. Lani so bili z dodatnim davkom obremenjeni lastniki nepremičnin v vrednosti več kot milijon evrov. Ali boste obdavčeni tudi vi? Ste z nepremičninami, na papirju vrednimi pol milijona evrov, eden od skoraj šest tisoč Slovencev? Pripravili smo nekaj konkretnih odgovorov, da bi razjasnili nekatere dvome.

Kdo bo plačal davek in kako visok bo: Zavezanci za plačilo davka so pravne ali fizične osebe, ki so v registru nepremičnin pri Gursu vpisane kot lastniki nepremičnin, katerih skupna vrednost znaša najmanj pol milijona evrov. Stopnje davka so:

- v višini 0,5 odstotka vrednosti nepremičnin (stanovanjske so obdavčene po 0,25-odstotni stopnji), kadar je davčna osnova med pol milijona do vključno dveh milijonov evrov;

- v višini odstotka vrednosti nepremičnin (stanovanjske so obdavčene po 0,5-odstotni stopnji), kadar je davčna osnova nad dva milijona evrov.

Poenostavljeno: če imate pol milijona vredne stanovanjske nepremičnine, boste plačali 1.250 evrov dodatnega davka na leto.

Koliko bo pobrala država: Po okvirnih podatkih Gursa ima blizu pet tisoč pravnih in fizičnih oseb v lasti nepremičnine, vredne med 500 tisoč in milijonom evrov. Skupna vrednost teh nepremičnin je dobre tri milijarde evrov. Če bi bile vse obdavčene po najnižji stopnji, ki velja za stanovanjske nepremičnine, bi država pobrala 7,6 milijona evrov. Vendar bo davčni izkupiček manjši, saj je precej izjem, za katere obdavčitev ne velja.

V drugi polovici leta 2012, ko je veljal posebni davek za lastnike nepremičnin nad milijonom evrov, je Durs pobral 4,5 milijona evrov - v vsem letu bi devet milijonov. Skupna vrednost teh nepremičnin je 2,7 milijarde evrov, brez izjem pa bi davčni prihodek znašal 22,2 milijona evrov. Če bi torej pod obdavčitev zapadel enak obseg nepremičnin, bi država pobrala dodatne tri milijone evrov.

Katere nepremičnine ne bodo obdavčene: Na finančnem ministrstvu pojasnjujejo, da so z zadnjimi zakonskimi spremembami pri obdavčitvi »posegli tudi v določitev predmeta obdavčitve, in sicer se za leti 2013 in 2014 iz obdavčitve izvzemajo le nepremičnine, v katerih se opravlja dejavnost ali so namenjene javni rabi. Kot take se po novem štejejo le tiste nepremičnine, ki so v zakonu eksplicitno navedene in so kot take razvidne iz podatkov registra nepremičnin. Tako se bodo v obdavčitev zajele vse stanovanjske nepremičnine in vsa zemljišča, za katera zakon ne določa oprostitve, torej vsa nepozidana stavbna in druga zemljišča. Upoštevale se bodo tako stanovanjske nepremičnine, v katerih zavezanci živijo, kot tiste, ki jih morda oddajajo v najem ali morda v njih opravljajo dejavnost.«

Iz obdavčitve bodo izvzeta denimo tudi kmetijska, gozdna in vodna zemljišča, nepremičnine v lasti države, občin in drugih oseb javnega prava. Če imate torej tri nepremičnine, vsaka je vredna po 200 tisoč evrov (skupaj 600 tisoč evrov), in eno uporabljate za poslovne namene ter je to tudi označeno v registru nepremičnin, ne boste obdavčeni, saj bo davčna osnova znašala 400 tisoč evrov.

Lizing: Za nepremičnine, ki so v lizinškem zakupu, bo zavezanec lizingojemalec, a država o tem še nima urejenih evidenc.

Pomembno! Presečni datum: Za namene obdavčitve se upošteva stanje na presečni datum, ki je 1. januar tekočega leta.

Do kdaj lahko spremenite napačne podatke: Če podatki o nepremičninah, ki so evidentirane v registru nepremičnin na dan 1. januarja tekočega leta, ne izkazujejo dejanskega stanja, lahko lastnik nepremičnine za potrebe odmere davka spremeni te podatke do 15. februarja leta, za katero se davek odmerja. Preverite torej stanje na Gursu.

Razdelitev nepremičnin med več lastnikov: Omenjenega davka načeloma ne plačate, če imate nepremičnine, vredne 900 tisoč evrov, in jih razdelite med dva lastnika (po 450 tisoč evrov vsakemu). Pri razdelitvi nepremičnin tudi pazite na druge stroške in morebitne druge davke, denimo na notarske stroške, odvetniške storitve, plačilo morebitnih davkov na kapitalski dobiček, dediščine in darila ali na promet z nepremičninami.

Ne nazadnje zakon o davčnem postopku predvideva, da lahko davčni organ, če je neki posel izveden le z namenom izogibanja davkov, takšne transakcije za davčne namene prezre. Da bi se izognili zapletom, poskrbite za to, da bo prenos dovolj zgodaj evidentiran v registru nepremičnin.

Odločbe in plačila: Davčni organ odmeri davek z odločbo, ki jo izda do 31. maja za tekoče leto. Davek boste lahko plačevali v obrokih.

Vir: Finance, Jaka Elikan, Tanja Smrekar Iskriæ


Davčne novosti pri nepremičninah

Pri obdavčitvi nepremičnin leta 2013 največ sprememb pri davku od oddajanja premoženja v najem.

 

Zbiranje podpisov za razpis referenduma o zakonu o izvrševanju proračuna je preprečilo uveljavitev posebnega davka na nepremičnine, vredne več kot pol milijona evrov. Tako bo leta 2013 višji le davek od kapitalskih dobičkov pri preprodaji nepremičnin in drugačna obdavčitev najemnin.

Do zdaj so bile najemnine, ki jih prejemajo fizične osebe, obdavčene v okviru dohodnine; najemodajalec je lahko uveljavljal 40 odstotkov normiranih stroškov, preostalih 60 odstotkov pa je bilo obdavčenih glede na dohodninski razred, v katerega je bil uvrščen. Po novem so najemnine kapitalski dobiček in cedularno obdavčene s splošno 25-odstotno stopnjo, pri čemer lahko najemodajalec uveljavlja deset odstotkov normiranih stroškov ali dejanske stroške vlaganj.

S prihodnjim letom bodo kapitalski dobički pri prodaji nepremičnin, tako kot drugi kapitalski dobički, obdavčeni s 25-odstotno stopnjo, in ne več z 20-odstotno, postopoma pa bo še vedno upadala. Po ocenah Neve Žibrik s finančnega ministrstva se letno v proračun iz davka na kapitalske dobičke pri prodaji nepremičnin nateče okoli osem milijonov evrov od skupaj okoli 16 tisoč prodaj. Zaradi višje davčne stopnje pričakuje, da bo država pobrala 2,5 milijona evrov več davka.

Letos 4,8 milijona evrov »davka na bogastvo«

Sredi tekočega leta je bil uveden krizni davek na nepremičnine (do leta 2014), velja za tiste nepremičnine, ki so vredne več kot milijon evrov. Sredi tega leta je bilo zavezancev za ta davek 1.100, skupna vrednost njihovih nepremičnin pa 2,7 milijarde evrov, država je odmerila (za pol leta) 4,8 milijona evrov davka.

Med letos na novo uvedenimi davki je tudi davek od dobička zaradi spremembe namembnosti zemljišč, ki je trajen davek. V zvezi z odmero tega davka se v praksi pojavlja vrsta težav, ki so povezane zlasti s slabimi prostorskimi podatki občin, omenja Žibrikova.

Za nepremičninski davek še ni volje

Že več let pa se napoveduje splošen davek na nepremičnine, ki naj bi močneje obdavčil zlasti prazna stanovanja. Zamisel je opustila že Pahorjeva vlada, zdajšnji predsednik vlade Janez Janša pa je pred lanskimi volitvami presodil, da bi bili učinki takšnega davka zanemarljivi: »Menim, da pri davku na nepremičnine ni takšnih rezerv za proračunske prihodke, kot jih vidijo nekateri.«

Zdaj pa na ministrstvu za finance pravijo: »Politična odločitev v zvezi z uvedbo davka še ni bila sprejeta.« Država v imenu občin po zdajšnji ureditvi pobere okoli 165 milijonov evrov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter štiri milijone evrov davka na premoženje, po zadnjem javno znanem predlogu zakona pa naj bi država letno pobrala 320 milijonov evrov nepremičninskega davka.

Vir: Finance, Jaka Elikan


GURS: cene nepremičnin v 4. četrtletju leta 2011

16.02.2012 -

Leto 2011 na splošno ni prineslo pomembnejših sprememb na slovenskem nepremičninskem trgu. Na trgu stanovanj, ki predstavlja največji in najpomembnejši nepremičninski trg v državi, in ki v veliki meri narekuje tudi dogajanje na trgih ostalih stanovanjskih nepremičnin in zemljišč za gradnjo, je bilo ob koncu preteklega leta sicer zaznati nekoliko močnejši trend padanja cen ob hkratni rasti prometa, kar pa zaenkrat še ni zanesljiv kazalec nadaljnjega padanja cen. Prav dogajanje v zadnjem četrtletju je povzročilo, da je povprečna cena stanovanjskih nepremičnin nekoliko padla tudi na letni ravni in da se promet s stanovanji v primerjavi s preteklim letom ni bistveno zmanjšal. K opaznejšemu zniževanju cen stanovanjskih nepremičnin v drugi polovici preteklega leta je vendarle pripomoglo tudi znižanje cen novogradenj, ki je bilo posledica tega, da so se počasi na trgu vendarle začela pojavljati stanovanja iz nasedlih nepremičninskih projektov preteklih let, po nekoliko bolj pristopnih cenah.

Povprečne cene nepremičnin po cenovnih območjih


Stanovanja


Povprečna cena rabljenega stanovanja v Sloveniji je v tretjem četrtletju 2011 znašala 1.740 €/m2 (velikost vzorca 1.302 enot). V četrtem četrtletju je bila 1.674 €/m2 (velikost vzorca 1.392 enot). Upoštevane so tržne transakcije rabljenih stanovanj v večstanovanjskih stavbah.
V Ljubljani je povprečna cena rabljenih stanovanj v tretjem četrtletju 2011 znašala 2.525 €/m2 in se je v primerjavi s četrtim četrtletjem 2011 znižala, saj je znašala 2.420 €/m2. V Mariboru pa je v tretjem četrtletju 2011 bila 1.167 €/m2, v četrtem četrtletju 2011 se je dvignila na 1178 €/m2.

Garaže

Povprečna cena garaže v Sloveniji je v tretjem četrtletju 2011 znašala 7.852 €. V četrtem četrtletju 2011 je bila 8.509 €. V Ljubljani, Mariboru in Obali, kjer je bila cena v tretjem četrtletju 2011 9.482 €, se je ta vrednost v primerjavi s četrtim četrtletjem 2011 zvišala in je znašala 10.223 €. Upoštevane so tržne transakcije garaž in parkirnih mest v garažnih hišah ter vrstnih in samostojnih garaž.

Pisarne

Povprečna cena pisarne v Sloveniji je v četrtem četrtletju 2011 znašala 1.125 €/m2 kar je v primerjavi s tretjim četrtletjem 2011 manj, ko je bila cena 1.412 €/m2. Upoštevane so tržne transakcije pisarniških prostorov v poslovnih in poslovno-stanovanjskih zgradbah.

Cene zemljišč

V tretjem četrtletju 2011 je bila povprečna cena zazidljivega zemljišča v Sloveniji 61 €/m2 in je bila enaka kot v drugem četrtletju. V četrtem četrtletju se je dvignila za 3 € in znašala 64 €/m2. Povprečna cena za kmetijsko zemljišče v Sloveniji je v tretjem četrtletju 2011 znašala 1,53 €/m2, v tretjem četrtletju pa 1,51 €/m2. Gozdna zemljišča so se v tretjem četrtletju v povprečju prodala po ceni 0,64 €/m2, v četrtem četrtletju pa po 0,67 €/m2.
 

Gibanje cen nepremičnin


Od oživitve slovenskega nepremičninskega trga v drugi polovici leta 2009 so se cene stanovanjskih nepremičnin znižale. Cene stanovanj na sekundarnem trgu so bile v zadnjem četrtletju leta 2011 v povprečju 3 % nižje kot v zadnjem četrtletju leta 2009 in 4% nižje kot v zadnjem četrtletju leta 2010. Cene eno- in dvostanovanjskih hiš so bile ob koncu leta 2011 v povprečju za 11 % nižje kot ob koncu leta 2009 in 5 % nižje kot ob koncu leta 2010. Ob tem se je bistveno spremenila tudi povprečna površina pripadajočega zemljišča. V zadnjem četrtletju 2011 je bila v primerjavi z enakim četrtletjem leta 2009 večja za tretjino, v primerjavi z letom 2010 pa za skoraj polovico. Povprečna cena zemljišča za gradnjo stavb je bila ob koncu leta 2011 za 5 % višja kot ob koncu leta 2009, ob tem pa se je njegova povprečna površina zmanjšala za skoraj 6 %. V primerjavi z zadnjim četrtletjem 2010 je bila cena nižja za 2 %, površina pa manjša za skoraj 14 %. Povprečna površina prodanih zemljišč za gradnjo stavb se zmanjšuje, ker je vse manj velikih nepremičninskih projektov. To vpliva tudi na povprečno ceno, saj so manjša zazidljiva zemljišča relativno dražja. V zadnjem četrtletju preteklega leta je bila povprečna cena kmetijskega zemljišča v Sloveniji za 16 % nižja kot v zadnjem četrtletju leta 2009 in za 1 % nižja kot v zadnjem četrtletju leta 2010. Cena gozdnega zemljišča je bila v primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2009 višja za 1 %, v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2010 pa kar za 18 %. Tako cene kmetijskih kot gozdnih zemljišč kažejo trend rasti, ki sovpada z izrazitim naraščanjem njihovega prometa v preteklem letu.


V zadnjem četrtletju leta 2011 je povprečna cena rabljenega stanovanja na ravni države, po dveh letih ponovno zdrsnila pod 1.700 €/m2. V večini večjih slovenskih mest so cene rabljenih stanovanj v primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2010 padle. Z izjemo Kopra, kjer so zrasle za manj kot 2 % in Maribora, kjer so ostale skoraj nespremenjene. Največji padec cen smo zabeležili v Celju, ki je bilo v letu 2010 sicer rekorder po rasti cen med večjimi slovenskimi mesti. V Celju je bila povprečna cena ob koncu leta 2011 za več kot 12 % nižja kot ob koncu leta 2010. Povprečna cena je tako padla pod 1.200 €/m2 in se ponovno približala tisti v Mariboru. Stanovanjski trg v Mariboru, ki je bil v letu 2010 rekorder po padcu cen, je bil ob koncu leta 2011 presenetljivo dejaven, povprečna cena rabljenega stanovanja pa se je v zadnjem četrtletju 2011 v primerjavi s predhodnim četrtletjem povečala za 0,6 %, medtem ko je na letni ravni zrasla za 0,3 %.
 

Evidentirane transakcije nepremičnin


V obdobju od oživitve slovenskega nepremičninskega trga, ki je bila predvsem posledica povečanja prometa s stanovanjskimi nepremičninami, je bilo gibanje evidentiranega prometa po posameznih vrstah nepremičnin različno. Število evidentiranih kupoprodaj kaže na ravni države za stanovanja v zadnjih dveh letih trend padanja prometa, za hiše pa trend rahle rasti. Potem, ko je po tretjem četrtletju preteklega leta že kazalo, da bo promet s stanovanjskimi nepremičninami ponovno začel občutneje padati, se je v zadnjem četrtletju spet okrepil (predvsem z rabljenimi stanovanji in hišami), tako da o ponovni krizi stanovanjskega trga zaenkrat še ne moremo govoriti.


Za zemljišča za gradnjo stavb je razviden relativno močan trend padanja prometa, ki očitno odraža zmanjševanje obsega investicij na področju stanovanjskih in poslovnih novogradenj. Oživitev trga poslovnih nepremičnin je dosegla vrh ob koncu leta 2010, v preteklem letu pa kaže trend padanja, ki je tako kot za zemljišča za gradnjo, odraz poglabljajoče gospodarske krize. Pri kmetijskih in gozdnih zemljiščih je trend prometa ravno obraten - število evidentiranih kupoprodaj je bilo najmanjše v drugi polovici leta 2010 in je nato naraščalo do tretjega četrtletja preteklega leta.

Vir: SLONEP, 16.02.2012


Pasti pri nakupu nepremičnine

Odločitev o nakupu nepremičnine je odgovorna in zahtevna naloga, ki jo pogojuje veliko faktorjev, med katere štejemo ceno nepremičnine, lokacijo, bližino javnih ustanov, komunalne infrastrukture in dostopnosti do drugih krajev. Najvažnejši je pregled objekta s strani gradbenega strokovnjaka, ki lahko oceni, kakšne stroške še prinaša nakup nepremičnine s strani sanacije, izolacije in varnosti Potencialni kupci se pri nakupu nepremičnin pogosto srečujejo s pravnimi zapleti, kot so težave z lastništvi ali vpisi zastavnih pravic, ki jih niso poznali pred sklenitvijo pogodbe ali niso vpisane v zemljiško knjigo.

 Preverite pravno stanje nepremičnine

Nikoli ne opustite preverjanja pravnega stanja nepremičnine ali to zaupati prodajalcu. Preverite stanje v zemljiški knjige in morebitne plombe ali bremena na nepremičnini. Na nepremičnini, ki jo kupujete so lahko namreč v zemljiški knjigi vpisane hipoteke ali služnosti.

Preverite gradbeno stanje nepremičnine

Zahtevajte gradbeno dokumentacijo in preverite ali je enaka stanju v naravi, kako je z prizidki k objektu, ali ima objekt razpoke in kako potekajo, kako je z odvodnjavanjem meteorne vode in kako visoka je podtalnica. Preverite kako je odvajanjem kanalizacije, v kakšnem stanju so nosilni zidovi, strešna konstrukcija in izolacija. Pokličite svetovalca ali gradbenega strokovnjaka predno se pravno urejeno vselite v nezadovoljivo bivalen objekt, ki potrebuje takojšnjo temeljito sanacijo.

Preverite lego nepremičnine

Kar nekaj primerov smo imeli, ko smo zastopali stranko kupca, da je prodajalec prodajal nepremičnino na geološko neustreznem terenu in trdil, da do sedaj ni bilo nič hudega. Še več pa jih je bilo, da so zamolčali poplavna področja, ki bistveno znižajo ceno.

Vpišite lastninsko pravico na kupljeni nepremičnini v zemljiško knjigo

Takoj po dejanskem nakupu nepremičnine, poskrbite za vpis lastništva v zemljiški knjigi. Poleg tega, da je vpis v zemljiško knjigo nujen, zato da tudi pravno formalno postanete lastnik nepremičnine, se boste z vpisom v zemljiško knjigo izognete morebitnim zapletom. Obvezno zahtevajte izbris vseh bremen.
 

Natančno določite način plačila kupnine

Dogovor o načinu plačila nepremičnine in plačilo zadnjega obroka (pri novogradnjah to področje podrobno ureja zakon o varovanju kupcev stanovanj), pri nepremičninah, za katere ta zakon ne velja, pa se obe strani lahko primerno zavarujeta z notarsko overjeno pogodbo). Prodajno pogodbo za nepremičnino izdelate pri notarju, lahko pa tudi kje drugje, tudi s pomočjo e-obrazca.
 

Bodite pozorni na napake na nepremičnini

Skrbno preglejte nepremičnino, ter bodite pozorni tako na skrite kot tudi neskrite napake. Skrite napake so napake, ki jih ni bilo mogoče opaziti med običajnim pregledom pri prevzemu nepremičnine in se pokažejo šele kasneje.
Zato skrbno bodite pozorni tudi po nakupu, saj morate kot kupec prodajalca o napaki, ki jo najdete, obvestiti v osmih dneh po odkritju, drugače izgubite garancijsko pravico. Dobro je, da imate strokovnjaka, ki je gradbenik in strokovno pozna predmet ogleda.
 

Zahtevajte podatke od nepremičninske agencije

Pri nakupu nepremičnine preko nepremičninske agencije, posrednika ali svetovalca-zastopnika morate vedeti, da je naloga nepremičninskega posrednika oziroma agencije preveriti pravno in dejansko stanje nepremičnine ter, da vam jasno in razumljivo pisno obrazloži vse morebitne pravno oziroma stvarne napake nepremičnine. Pregledati mora gradbeno dokumentacijo, ugotoviti konstrukcijska neskladja, neskladje v prejeti dokumentaciji in izvedenih delih. Ker agencije nimajo vedno posrednika z licenco, ki izhaja iz gradbene stroke, je to lahko velik problem. Verjetna so ugibanja o vzrokih, posledicah in sanacijah , s tem pa o vaših stroških.
 

Pri zapletih poiščite pomoč

Za pravno pomoč pri nakupu nepremičnine (v kolikor se pojavijo pravne težave, ki z drugo stranjo ne morete razrešiti), se je priporočljivo obrniti na potrošniške organizacije, ki opravljajo brezplačno svetovanje potrošnikom po telefonu na podlagi sklenjenih pogodb z Uradom RS za varstvo potrošnikov, ali odvetniško pisarno, ki ponuja tovrstna svetovanja. Za sanacijo objekta se najprej obrnite na statika, ki bo svetoval. če je zamisel konstrukcijsko sploh izvedljiva. Naša agencija pa po potrebi poskrbi še za vse ostalo, kar prodajalec ali kupec nepremičnine potrebujeta.

Primer: za kupca nepremičnine preko naše agencije, ki je sam pripotoval iz tujine, smo poskrbeli za lažjo asimilacijo v okolje, kamor je prišel živeti, poskrbeli smo za manjšo obnovo objekta, mu razložili postopke na naših upravnih enotah in na koncu smo mu poskrbeli tudi za to, da je dobil prijetno družbo.


Vpis v zemljiško knjigo po 1.5.2011
Kako bo po novem potekal vpis v zemljiško knjigo?

S 1.5.2011 bo začela veljati novela zakona o zemljiški knjigi, ki bo prinesla bistvene novosti pri vpisu pravic v zemljiško knjigo.

Po novem ne bo več možno v fizični obliki vlagati predlogov na zemljiško knjigo, ampak bo možno to le še po elektronski poti. Načeloma boste lahko tudi sami še vedno vlagali predloge za vpis v zemljiško knjigo, vendar pa boste za to potrebovali digitalno potrdilo, ter varen elektronski predal.

V članku se bomo pogledali, kaj ostaja pri vpisu v zemljiško knjigo enako, ter kaj so bistvene novosti, ki jih prinaša novela. 

Spremembe pri vpisu v zemljiško knjigo začnejo veljati s 1.5.2011.  

Predloge za vpis v zemljiško knjigo, po 1.5.2011, bomo še vedno lahko vlagali sami, vendar le še po elektronski poti.

Če boste tako želeli sami vložiti zemljiškoknjižni predlog, se boste morali predhodno registrirati v sistem e-sodstva, vzpostavljen pri Vrhovnem sodišču Slovenije, ter odpreti varen elektronski predal.

Za neposredno poslovanje z nepremičninami bo tako potreben osebni računalnik, internetna povezava in kvalificirano digitalno potrdilo, ki bo služil kot podpis.

Izjemoma se boste lahko v zemljiško knjigo vpisali kot lastnik nepremičnine tudi, če se boste osebno z vso potrebno dokumentacijo zglasili na pristojnem okrajnem sodišču (sodišče, ki je pristojno za območje, kjer nepremičnina leži). V primerih vknjižbe ostalih pravic pa boste morali vložiti predlog po elektronski poti, ali pa preko pristojnega pooblaščenca (notarja, odvetnika, nepremičninske agencije).

 Kako vzpostavim varni elektronski predal?

Varen elektronski predal lahko naročite pri ponudniku varnih elektronskih predalov, kot denimo VEP.si (vep.si) ali pa Pošta Slovenije (moja.posta.si).

Kje dobim kvalificirano digitalno potrdilo?

Kvalificirano digitalno potrdilo lahko pridobite na svoji upravni enoti. Več o informacij boste pridobili na naslovu: http://www.sigen-ca.si/fizicne_osebe.php.  

Predloge za vpis v zemljiško knjigo boste lahko vložili tudi preko:

 • notarja,

 • odvetnika,

 • ali nepremičninske družbe.

Za vpis v zemljiško knjigo boste še vedno potrebovali pravno listino, na podlagi katere boste lahko vpisali svojo pravico v zemljiško knjigo (Prodajna pogodba, Darilna pogodba,...), oziroma verigo teh pogodb. Poleg pogodbe pa boste seveda še vedno (v primeru, da ga ne vsebuje že sama pogodba), potrebovali overjeno zemljiškoknjižno dovolilo (e-obrazec - kliknite tu...).

Naj omenimo, da si lahko te pogodbe izdelate tudi s pomočjo e-obrazcev, ki jih najdete v rubriki: Nepremičninske pogodbe.

Morda je potrebno omeniti, da se bo sedaj kot ustrezna pogodba za vpis v zemljiško knjigo, štela tudi uskladitvena pogodba pogodba oz. pogodba o priznanju lastninske pravice.

Nasvet: Bodo v prihodnjih petih letih cene stanovanj zrasle ali upadle?

Cene stanovanj v Sloveniji stagnirajo že dve leti, promet z njimi še bolj. Da bi se v bližnji prihodnosti zgodila večja korekcija cen, ni pričakovati. Kaj in kdaj lahko nepremičninski trg premakne z mrtve točke?

Kupna moč Slovencev bo plahnela

Razpoložljiv realni dohodek v Sloveniji bo stagniral, napovedujejo analitiki. Skladno s tem se bo zmanjševala tudi zmožnost nakupa stanovanj. Umar napoveduje neznatno, zgolj 0,2-odstotno realno rast zasebne porabe v letu 2012 in 0,5-odstotno rast v letu 2013, medtem ko naj bi končna poraba (ta ob zasebni zajema še državno porabo) prihodnji dve leti zrasla za 0,1 oziroma 0,4 odstotka. Tudi število brezposelnih naj bi prihodnji dve leti ostalo na podobni ravni, v povprečju bo presegalo 110 tisoč ljudi.

Zaradi vse bolj negotovih zaposlitev in gospodarske prihodnosti so morebitni kupci stanovanj bolj zadržani. Kaj pa špekulativno povpraševanje? Sogovorniki v anketi pojasnjujejo, da pričakovani upadi cen nepremičnin odganjajo manjše špekulante. Špekulacij ni tudi zaradi težke dostopnosti posojil, ki so dražja. Na drugi strani na slovenskem nepremičninskem trgu ni pričakovati večjih investitorjev, vsaj pri trenutnih cenah stanovanj in zdajšnjem številu transakcij.

Ponudba: 16 tisoč neprodanih stanovanj s hipoteko

Po ocenah Banke Slovenije je na trgu okoli 16 tisoč novozgrajenih stanovanj, ki so bila postavljena z bančnimi posojili. Večinoma ostajajo neprodana. Samo v Ljubljani naj bi bilo po različnih ocenah od tri do šest tisoč takšnih stanovanj. Uradnih podatkov o številu prodanih novih stanovanj ni, cene pa so le nekaj odstotkov nižje od rekordnih iz leta 2008. Statistični urad denimo na podlagi anket v zadnjem letu zaznava celo rast cen za desetino.

Kljub zaostrenim razmeram v gospodarstvu, zlasti gradbeništvu, pa prodaj pod prisilo ali v stečajih (še) ni. Tudi nove ponudbe ne bo veliko, saj se je površina stanovanj, za katera je bilo izdano gradbeno dovoljenje, v treh letih zmanjšala za polovico. Zdaj je večina izdanih gradbenih dovoljenj namenjena gradnji individualnih hiš. Investitorji v večstanovanjske stavbe, ki so dobili gradbeno dovoljenje v zadnjem letu ali dveh, pa gradnjo večinoma odlagajo v prihodnost. V prihodnjih dveh letih je tako na trgu pričakovati le stanovanja, ki sodijo še med predrecesijske projekte.


 

Demografija: vse manj iskalcev stanovanj

Statistični pregled števila prebivalcev, starih od 20 do 29 let, pove, da se ta skupina, ki bo v prihodnje največ povpraševala po stanovanjih, oži. Zdaj je po podatkih Sursa 269 tisoč Slovencev starih med 20 in 29 let, kar je najmanj v zadnjem desetletju in osem odstotkov manj kot leta 2006 oziroma 11 odstotkov manj kot leta 2002.

Število mladostnikov med 15. in 19. letom napoveduje nadaljevanje zmanjševanja števila morebitnih kupcev stanovanj. Na drugi strani ima precej številčnejša starejša populacija (upokojenci) v lasti večja stanovanja in hiše, ki jih s povprečno pokojnino ni zmožna vzdrževati. Glavno vprašanje, ki bo vplivalo na ceno stanovanj v prihodnje, je, ali bodo starejši vztrajali pri lastništvu velikih stanovanj ali pa se bodo selili v manjša in cenejša.

Dostop do finančnih virov

Banke so v zadnjih letih zaostrile pogoje za odobritev vseh posojil, kar se je močno izrazilo zlasti pri financiranju novih nepremičninskih projektov. Banke je še pred leti zanimalo le to, da se bodo vpisale kot hipotekarne upnice na nepremičninah, v krizi, ko vse manj podjetij odplačuje posojila in je nepremičninski trg mrtev, pa so se pri presoji posojilnih prošenj začele osredotočati na denarni tok. Torej na to, ali bo projekt, ki ga financirajo, res »prinašal« toliko, da bo investitor lahko odplačeval posojilo. Hkrati banke niso pripravljene financirati stanovanjske gradnje brez zadostne lastne udeležbe investitorja, ki je pri nas najpogosteje gradbinec. Medtem ko so slovenska podjetja zdaj med najbolj zadolženimi, so gospodinjstva med najmanj zadolženimi v EU.

Verjetno bodo banke bolj poskušale posojila gradbincem prenesti na gospodinjstva prek hipotekarnih posojil. Pri tem je nekaj težav, predvsem posojilna sposobnost prebivalstva. Zlasti mlajši, ki so morebitni kupci stanovanj, vstopajo na trg dela prek zaposlitev za določen čas in drugih oblik zaposlitev (denimo prek s. p.), česar banke ne obravnavajo kot redno zaposlitev in zato niso pripravljene odobravati posojil. Nič manj kot oblika zaposlitve pa za banke ni pomemben delodajalec; najraje odobravajo posojila zaposlenim v javnem sektorju in v večjih, stabilnejših sistemih.


 

Stroški gradnje

Zaradi številnih propadlih gradbenih podjetij je končana gradnja vse bolj tvegana naložba, hkrati se tudi strošek gradnje postopoma viša. Statistični urad ugotavlja, da je strošek gradnje kvadratnega metra stanovanja v zadnjih treh letih zrasel za pet odstotkov. Dodatno nanj vplivajo še višji komunalni prispevki in slab pregled nad novozazidljivimi zemljišči v državi. Nekateri investitorji kot strošek gradnje stanovanj omenjajo tudi donacije občini, kot denimo v Ljubljani, in podobne stroške (najemanje lokalnih arhitektov, študije izbranih izvajalcev in podobno).

Zaradi prejšnjih špekulacij z zemljišči, ki so cene dvignile v nebo in povzročile nepremičninski balon, so zemljišča zdaj sorazmerno draga oziroma so lastniki in banke že v izhodišču v ceno vračunali rento, ki bi jo šele ustvarili s spremembo namembnosti in razvojem nepremičninskega projekta.

Najemni trg

Država nima pregleda nad najemnin trgom in ne ve natančno, kaj se na njem dogaja. Edina statistika je gibanje oglaševanih najemnin na portalu Nepremicnine.net. Te so od vrhunca 2008 doživele petinski upad. Ekonomisti že dalj časa opozarjajo, da med nabavno ceno stanovanja in dohodka iz oddajanja stanovanja ni več kot dvoodstotnega nominalnega donosa. Pred krizo so bila stanovanja zanimiva naložba zaradi rasti vrednosti; zdaj je ostal le še donos iz najemnin, ki je nižji od obrestne mere na bančne vloge. Iz istih razlogov skoraj ni zasebnih institucionalnih vlagateljev v najemna stanovanja.

Hkrati je po ocenah povpraševanje po najemu skromno zaradi neurejenih najemnih razmerij in zaradi navezanosti Slovencev na »življenje pod lastno streho«. Razlag, zakaj so Slovenci navezani na lastništvo nepremičnin, je več: nekateri jo razlagajo z zapuščino socializma, drugi kot posledice Jazbinškovega zakona, tretji s tradicionalno navezanostjo na zemljo. Pomembno k temu prispeva tudi slovenska nenaklonjenost k mobilnosti, kar je tudi posledica velikega deleža lastniških stanovanj.

Novi davek na nepremičnine

Kaj bo prinesel dolgo napovedovani davek na nepremičnine? Država naj bi z njim posegla na stanovanjski trg prek različnih davčnih stopenj. Po zadnjem osnutku zakona (veljati ne bo začel pred letom 2013) naj bi bila osnovna (rezidenčna) nepremičnina obdavčena z 0,03-odstotno stopnjo (glede na posplošeno tržno vrednost), druga stanovanja in tista, ki se oddajajo, z 0,1-odstotno stopnjo in prazna stanovanja z 0,3-odstotno stopnjo.

Pred nedavnim objavljen osnutek nacionalnega programa (NSP), ki ga je objavil okoljski minister Roko Žarniæ, predvideva tudi, da bi bila gospodinjstva s podpovprečnimi dohodki upravičena do stanovanjskega dodatka, ki bi ga prejeli vsi, ne glede na to, ali živijo v profitnem ali neprofitnem najemu, gradijo hišo ali so kupili stanovanje. Ker je parlament razpuščen, NSP ne bo šel v uradni postopek, ampak bo v tej fazi počakal na novo vlado.

Mnenja Zoran Veleski, Mreža nepremičnin : »Kot država smo zelo posebni; predvsem banke imajo samosvoj odnos do nepremičninskega trga. Od teh je še zlasti odvisno, kaj se bo zgodilo v prihodnjih petih letih. Cene se najbrž ne bodo pomembneje spremenile, tako kot že zadnji dve leti. Zaradi manjšega obsega vlaganj v stanovanjsko gradnjo bo leta 2014 lahko na trgu manjša ponudba novih stanovanj od povpraševanja.«

Bojan Ivanc, KD Banka : »Razpoložljiv realni dohodek Slovencev bo stagniral, posojilne ekspanzije, takšne, kakršno smo spremljali do leta 2007, pa ne bo. Starostna sestava prebivalstva ob zadržanem odnosu do priseljevanja prav tako sporoča, da se bodo potrebe po nepremičninah zmanjševale. Vtis o hitro rastočih nepremičninah vse bolj bledi, lahko pa celo povsem izpuhti, če slovenske banke začnejo agresivneje čistiti portfelj nepremičnin. Pri današnjih cenah nikakor ni pričakovati špekulativnega povpraševanja po nepremičninah. Za večje nepremičninske igralce je potrebno več transakcij in stabilni najemniki. V Sloveniji je tudi neugoden kazalec med ceno stanovanja in letno najemnino - cena ta hip znaša skoraj 20 letnih najemnin -, kar nakazuje na previsoko ceno glede na najemnino in prinaša premajhen donos za špekulativni sklad. Špekulativne posameznike odvračata slab trend v cenah in odsotnost poceni financiranja. Glede na opisane dejavnike pričakujem znižanje realnih cen v prihodnjem letu za pet do deset odstotkov, nominalno med tremi in osmimi odstotki. Proces prilagoditve cen je dolgotrajnejši celo v ZDA, kaj šele pri nas.«

Vir: Finance