Druga no nepremi ninsko poslovanje (svetovanje)

Ne samo, da se ponudba ae vedno ni pripravljena prilagoditi povpraaevanju, tudi nepremi ninske agencije in drugi akterji s tega podro ja se ae niso primerno odzvali

Le redke nepremi ninske dru~be se odlo ajo za rokovno dolo ene akcijske cene ponujenih nepremi nin. Svojim naro nikom ae vedno ne ponujajo celovitih paketov storitev. Na drugi strani lastniki nepremi nin svojim nepremi ninskim posrednikom ne zaupajo in pogosto ne upoatevajo njihovih nasvetov pri prodaji nepremi nine, prav tako ne kupci. Zakaj je tako? Saj ko pridemo na primer k odvetniku po nasvet, njegovo storitev pla amo, njegove nasvete pa upoatevamo, mar ne?

Pri nepremi ninskem posredniku se najprej pogajamo o viaini provizije, ne zanimajo pa nas usposobljenost posrednika in njegove reference, ki nam pomagajo uspeano izpeljati posel. Seveda krivda za tak odnos ni samo na strani prodajalca ali kupca. Glede na slab glas, ki ga imajo nekateri nepremi ninarji, je mnenje naro nikov, da za zara unano provizijo ne storijo dovolj, povsem razumljivo. So pa tudi takani naro niki, ki bi radi, da jim vse storitve opravijo im ceneje, hkrati pa ae uredijo zelenico pred njihovo novo pridobitvijo.

Osebni nepremi ninski svetovalec

Tako kot imamo svojega dav nega ali ban nega svetovalca, borznega analitika, odvetnika, osebnega zdravnika in ra unovodjo, ki mu zaupamo, bi morali imeti tudi svojega osebnega svetovalca za nepremi ninsko podro je. Ta svojim naro nikom ne bi dajal zgolj osnovnih (po zakonu obveznih) informacij o nepremi nini. `e posebno v asu, kakranega ~ivimo danes, je zelo pomembno, da naro nikom ponudimo ve .

Vsaka nepremi nina je zgodba zase. Poznati je treba njeno vsebino, da lahko uspeano sklenemo posel. Pri nepremi ninskih poslih je zelo pomembno poznavanje pravne ureditve ter posledi no tudi zaa ite pravic in interesov udele~encev. Naro nika bi morale agencije oziroma za to usposobljeni svetovalci seznaniti z vsemi podatki, ki vplivajo na vrednost in uporabnost nepremi nine. Na podlagi teh bi morali izdelati celovito analizo stanja nepremi nine in predlagati zaklju ke. Nato bi se naro niki odlo ili, kaj bodo storili s svojim nepremi ninskim fondom. Dober nepremi ninski strokovnjak uvidi dodano vrednost ali prednost, ki jo nepremi nina ponuja, in to tudi ekonomsko upravi i.

Znanja z razli nih podro ij

Nepremi ninski svetovalci morajo imeti sploana znanja iz razli nih poslovnih dejavnosti. Pri pridobivanju dovoljenj mora svetovalec znati ponuditi ustrezne strokovne reaitve - denimo za potrebe vrtca, gostinskega obrata ali pisarne so zahteve glede dovoljenj razli ne. Naro nikom morajo biti sposobni ponuditi tudi storitve za pridobivanje dovoljenj za razli ne poslovne dejavnosti oziroma jih usmeriti na pravi naslov.

Nepremi ninski svetovalec stranke objektivno seznani z vsemi podatki, ne da bi se pri tem zbal, da bi zaradi morebitnih slabosti nepremi nine posel propadel. Stranke bi ga zato ae posebej nagradile, saj jim je prihranil veliko asa in sredstev, ki bi jih zaradi spregledane pomanjkljivosti izgubile.

En svetovalec naj zastopa le eno stran

Menim, da nepremi ninski posrednik pri istem poslu (transakciji nepremi nine) ne more delovati enako dobro za obe strani hkrati. To se v praksi sicer pogosto dogaja. }e dejstvo, da prodajalec ~eli prodati za im ve , kupec pa kupiti za im manj, pove vse. Nepremi ninski posredniki bi morali zastopati le eno stran in s tem naro niku zagotoviti objektivnost in popolno predanost.

Vedno se lahko odlo imo, da bomo svojim naro nikom ponudili druga no nepremi ninsko posredovanje oziroma druga no nepremi ninsko svetovanje. Nekateri ~e razmialjajo v tej smeri in svojim strankam ponujajo celovito svetovanje s podro ja nepremi nin. Le kakovostno in celovito svetovanje bo omogo ilo, da bodo za ele stranke ponovno uporabljati te storitve. Provizija pa bo potem le poateno pla ilo za strokovno izpeljan nepremi ninski posel.

Nadi~a Pleako je osebna nepremi ninska svetovalka.

Vir.:� Finance, 22.8.20161