SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

pri svetovanju v prometu z nepremičninami agencije AVA, marketing agencija d.o.o. Celje.

 

 

 Pomen uporabljenih pojmov

 

1. člen

Pojmi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, pomenijo:

1. svetovalna družba je družba: AVA d.o.o. Celje, Vrunčeva 37,

2. naročitelj je oseba, s katero svetovalna družba sklene pogodbo o svetovanju,

3. pogodba o svetovanju je pogodba,

− ki jo skleneta svetovalna družba in naročitelj in

− s katero se svetovalna družba zavezuje, da si bo prizadevala svetovati tako, da pride do sklenitve določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo svetovalna družbi plačal provizijo - opravljeno delo, za svetovanje.

4. nepremičninska pogodba je pogodba o prodaji, nakupu oziroma najemu nepremičnine, pri sklenitvi katere svetuje svetovalna družba,

5. provizija je plačilo za svetovanje, vodenje ali zastopanje.

6. svetovalna družba ni odgovorna, če se njeno prizadevanje za sklenitev posla, kljub prizadevnosti konča neuspešno.

 

 Posli, ki se jih svetovalna družba zaveže opraviti

 

2. člen

(1) Na podlagi pogodbe o svetovanju ali zastopanju se agencija zaveže za naročitelja po naročilu opraviti te posle:

1. preveriti dejansko stanje nepremičnine (ogled nepremičnine),

2. preveriti pravno stanje nepremičnine,

3. organizirati oglede nepremičnine,

4. sodelovati pri pogajanjih za sklenitev nepremičninske pogodbe,

5. oglaševati nepremičnino na svojih javnih spletnih straneh in svetovati kje naj naročitelj odda opravi oglaševanje.

6. če je naročitelj prodajalec, zanj opraviti vsa dejanja v postopku odmere in plačila davka na promet nepremičnin,

7. kot skrbnik hraniti izvirnike listin oziroma aro, če se stranki nepremičninske pogodbe sporazumeta, da skrbniške storitve v zvezi s to pogodbo opravlja svetovalna družba,

8. sodelovati pri izročitvi in prevzemu nepremičnine in za stranke sestaviti zapisnik o izročitvi in prevzemu,

9. sodelovati pri gradbeni sanaciji nepremičnine

 

Pravica svetovalne družbe do plačila

 

3. člen

Agencija pridobi pravico do plačila, ko je sklenjena nepremičninska pogodba, pri sklenitvi katere je svetovala ali po urni postavki, po pogodbi.

 

 Višina provizije-plačila

 

4. člen

(1) Naročitelj mora za svetovanje pri prodaji ali nakupu nepremičnine agenciji plačati provizijo v znesku, ki je enak 1% od kupnine za nepremičnine, dogovorjene z nepremičninsko pogodbo ali 45 EUR/uro dela + prevoz .

(2) Naročitelj plača za svetovanje pri najemu ali oddaji v najem 45 EUR./uro.

(3) Agencija pri svetovanju lahko zastopa le eno pogodbeno stranko.

(4) V znesku provizije ali plačila po delu ni vključen 20 % davek na dodano vrednost.

(5) če je prodajna pogodba sklenjena, se naročitelj zaveže agenciji družbi plačati provizijo v znesku, ki je enak 1,0 % od kupnine po navedeni pogodbi ali po urni postavki in sicer 45 EUR/ uro plus potni stroški. Plačilo po urah se obračuna vsak drugi mesec po podpisu pogodbe in se po prodaji pogodbene nepremičnine odšteje od končne provizije.

 

 Obseg provizije-plačila

 

5. člen

(1) S provizijo iz 4. člena teh splošnih pogojev so obseženi vsi stroški v zvezi z opravljanjem poslov iz 2. člena teh splošnih pogojev, v kolikor se sklene pogodba za plačilo v provizijskem znesku od katerega se odšteje že plačano delo po naročilu in sicer zlasti stroški za ta dejanja:

 

1. za sklenitev pogodbe o svetovanju in za ogled nepremičnine ob sklenitvi pogodbe o posredovanju,

2. za ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine:

− s pridobivanjem izpiska iz zemljiške knjige, če je nepremičnina že vpisana, ali

− s pridobivanje za zemljiškoknjižni vpis sposobnih izvirnikov pogodb in drugih listin, če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo,

3. za ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine,

4. za oglaševanje nepremičnine na javnih spletnih straneh agencije www.agencija-ava.si, oziroma  tudi v periodiki, če ji dogovorjeno.

5.  za prisotnost pri ogledu nepremičnine,

6. za seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskih stanjem nepremičnine

7. za telefonsko komuniciranje s strankami,

8. za sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev nepremičninske pogodbe.

9. za seznanjanje naročitelja in tretje osebe ob sklenitvi nepremičninske pogodbe:

− s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene nepremičnine,

− z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev nepremičninske pogodbe,

− z višino davčnih obveznosti stranke

10. za pisna opozorila, obvestila in potrdila,

 

(2) S provizijo iz 4. člena teh splošnih pogojev niso obseženi:

 

1. stroški notarskih storitev za notarsko overitev podpisov oziroma za notarsko hrambo 

2. stroški sodnih taks za zemljiškoknjižne vpise,

3. stroški upravnih taks in nadomestil za potrdila in dovoljenja, ki so potrebna za veljavno sklenitev nepremičninske pogodbe.

4. posebna naročila

5. stroški oglaševanja

 

 Veljavnost splošnih pogojev

 

6. člen

(1) Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe o svetovanju in vodenju, ki jo z naročiteljem sklene agencija.

(2) če pogodba o svetovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe o svetovanju.

 

 Celje, 3.9.2013